UE tworzy nowy program „Cyfrowa Europa”, który ruszy w 2021 r. Będzie on finansowo wspierał transformację cyfrową europejskich społeczeństw i gospodarek. 4 grudnia br. Rada UE uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie proponowanego aktu, który ma upowszechnić wielkoskalowe zastosowania kluczowych technologii cyfrowych i stymulować ich absorpcję.

Rada UE przyjęła 4 grudnia br. nowe unijne przepisy dotyczące telekomunikacji, aby promować szybkie wprowadzenie sieci 5G i innych technologii sieciowych nowej generacji w Europie, stymulować zaawansowane innowacje i wzmacniać ochronę konsumentów w dziedzinie łączności elektronicznej. Dwa akty prawne, Europejski kodeks łączności elektronicznej i zmieniony mandat Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zawierają też ratujący życie publiczny system ostrzegania i ograniczenia cenowe na połączenia i wiadomości tekstowe wewnątrz UE.

Rada UE przyjęła 3 krótkie akty prawne, które wprowadzają zmiany w niektórych unijnych przepisach vatowskich, by do czasu wprowadzenia nowego systemu VAT zaradzić 4 szczegółowym problemom.

UE promuje transport kombinowany jako sposób na przeniesienie części dalekobieżnego transportu towarów z ciężarówek na bardziej ekologiczne środki transportu, takie jak barki, statki i pociągi. 4 grudnia br. Rada UE uzgodniła swoje stanowisko (podejście ogólne) w stosunku do wniosku ustawodawczego, który ma doprecyzować obecne przepisy o transporcie kombinowanym i sprawić, że będzie bardziej konkurencyjny niż transport towarów wyłącznie na drogach.

4 grudnia br. Rada UE przyjęła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie wniosku mającego zagwarantować, że również po 2020 r. z unijnego wiodącego instrumentu „Łącząc Europę” będą finansowane najważniejsze projekty w obszarze transportu, energii i cyfryzacji.

Przed głosowaniem do europarlamentu większość obywateli UE obawia się kampanii dezinformacyjnych, naruszeń ochrony danych oraz cyberataków. Opublikowane właśnie badanie Eurobarometru pokazuje oczekiwania mieszkańców Europy przed wyborami w maju 2019 r. Europejczyków zapytano również, co ich motywuje do pójścia do lokalu wyborczego i oddania głosu.

Handel towarami z UE ma większe znaczenie niż kiedykolwiek – obecnie wspiera 36 mln miejsc pracy w całej Europie. To o dwie trzecie więcej niż w 2000 r. 14 mln tych miejsc pracy zajmują kobiety. Unijny eksport do państw trzecich generuje w UE wartość dodaną w wysokości 2,3 bln euro. Komisja Europejska opublikowała dwa nowe badania wskazujące na rosnące znaczenie unijnego eksportu dla zatrudnienia w Europie i poza nią.

Mechanizm rozstrzygania sporów w WTO (…) staje się dysfunkcjonalny i niebawem przestanie działać” – alarmuje komisarz Cecilia Malmström, prezentując propozycje reformy Światowej Organizacji Handlu. Unia Europejska ogłosiła propozycje konkretnych zmian w celu przezwyciężenia obecnego impasu w powoływaniu członków Organu Apelacyjnego WTO.

„Unia rynków kapitałowych ma zwiększyć dostęp do finansowania dla MŚP oraz podnieść możliwości inwestycyjne w Europie” – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Przed grudniowym szczytem KE informuje o postępach poczynionych w ograniczaniu ryzyka w unii bankowej i jednocześnie apeluje do krajów członkowskich o szybsze postępy w zakresie tworzenia unii rynków kapitałowych.

Nie możemy bezpiecznie żyć na naszej planecie, jeśli jej klimat wymyka się nam spod kontroli. Nie oznacza to jednak, że aby ograniczyć emisje, musimy obniżyć standard życia Europejczyków” – mówi wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič. Komisja Europejska przyjęła długoterminową wizję strategiczną dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r.

UE aktualizuje swoje przepisy o najbardziej długotrwałych i szkodliwych chemikaliach na świecie. Rada uzgodniła 28 listopada br. stanowisko w sprawie rozporządzenia w wersji przekształconej o trwałych zanieczyszczeniach organicznych, zawierające listę silnie toksycznych substancji uzgodnioną przez ONZ. Od 2004 r. ich produkcja i wykorzystywanie oraz handel nimi były stopniowo zakazywane. Wprowadzono system piętnowania w celu karania podmiotów naruszających te przepisy.

Posłowie Parlamentu Europejskiego alarmują w związku z kontrowersyjną rolą Niemieckiego Urzędu do spraw Młodzieży (Jugendamt), potępianego w wielu petycjach przez rodziców o innej niż niemiecka narodowości.

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niedopuszczalności pytań polskich sądów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sądownictwa byłoby nie do pogodzenia z art. 9 Konstytucji stanowiącym, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. To odpowiedź RPO na poszerzenie przez Prokuratora Generalnego wniosku do TK w sprawie zgodności z Konstytucją art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Rzecznik wnosi by TK umorzył postępowanie, bowiem przestrzeganie przez Polskę prawa międzynarodowego jest jedną z zasad systemu prawnego i ustroju państwa. Innym argumentem jest fakt, że Trybunał badał już zgodność z Konstytucją art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który jest odpowiednikiem obecnego art. 267 TFUE. Adam Bodnar wskazuje, że nawet jeśli TK uznałby niekonstytucyjność, to z punktu widzenia zasad pierwszeństwa prawa UE i lojalnej współpracy, sądy polskie nadal mogłyby kierować pytania prejudycjalne do TS UE.

Pojęcie przemocy w rodzinie powinno obejmować także przemoc ekonomiczną oraz relacje osób, które nie są w stałym związku lub małżeństwie i nie mieszkają razem, ale dochodzi między nimi do przemocy. Obecna konstrukcja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uniemożliwia identyfikację przemocy w bliskich związkach; nie obejmuje też niemieszkających razem byłych i obecnych partnerów - wskazuje RPO. Ponadto zakres ustawy należy poszerzyć o sytuacje, gdy do przemocy dochodzi poza rodziną; inaczej bez środków ochrony pozostają ofiary przemocy z innych obszarów życia, np. na uczelniach, w szkołach, w przestrzeni publicznej.

Sąd Okręgowy w Krakowie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni pojęcia dyskryminacji. Sąd pyta, czy różnicowanie przez pracodawcę sytuacji wewnątrz grupy pracowników, wyróżnionej ze względu na cechę chronioną, jest zakazane przez prawo europejskie.

Młodym Europejczykom będzie łatwiej studiować za granicą. Rada UE wypracowała 26 listopada br. stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Proponowane rozporządzenie pozwoli skorzystać z oferty edukacyjnej w Europie i w świecie większej liczbie osób niż dzisiaj. Obejmie też wszystkie szczeble kształcenia i szkolenia. Aby zwrócić uwagę na inkluzywny charakter programu, Rada zachowała jego obecną nazwę: Erasmus+. Porozumienie nie obejmuje budżetowych aspektów proponowanego rozporządzenia, ponieważ ostateczne kwoty będą zależeć od zgody w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Unia Europejska tworzy Europejski Korpus Solidarności, który da młodym ludziom okazję do dzielenia się wartościami europejskimi. 26 listopada 2018 r. Rada uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. W tym okresie finansowym Korpus pozwoli setkom tysięcy młodych ludzi w Europie podjąć działania solidarnościowe w formie wolontariatu, pracy lub stażu o charakterze społecznym. Działaniem solidarnościowym może być pomoc dzieciom lub starszym, pomoc w ośrodkach azylowych czy też pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym lub w odbudowie.

UE walczy z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i wprowadza nowe, ulepszone przepisy pozwalające intensywniej walczyć z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poszerzyć dostępność i bezpieczeństwo leków weterynaryjnych i paszy leczniczej. Przysłuży się to zdrowiu zwierząt i pomoże zwiększyć konkurencyjność unijnego sektora farmacji weterynaryjnej.

Rada UE przyjęła 26 listopada br. rozporządzenie, które pozwala Komisji zwalniać krajowe subsydia w dwóch dodatkowych kategoriach ze standardowych kontroli wymaganych unijnymi przepisami o pomocy państwa.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia. W niedzielę 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet.

To nowe i wyjątkowe podejście przyniosło naszej gospodarce 360 mld euro w postaci nowych projektów finansowych” – ocenia wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, podsumowując 4 lata funkcjonowania Planu Inwestycyjnego dla Europy. Statystyki pokazują, że tzw. plan Junckera przekroczył początkowe założenia i oczekiwania. Obecnie dwie trzecie z uruchomionych pieniędzy pochodzą ze środków prywatnych.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.