W następstwie niedawnego globalnego cyberataku KE przyspiesza prace nad przeglądem strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r., aby zapewnić skuteczne reagowanie na zagrożenia cybernetyczne. Komisja określa nowe podejście w zakresie interoperacyjności systemów informacyjnych.

Państwa członkowskie będą mogły inwestować publiczne pieniądze w regionalne lotniska obsługujące do 3 mln pasażerów rocznie bez wcześniejszej kontroli UE – uznała Komisja Europejska. „Te zmiany pozwolą zaoszczędzić czas i trud przy inwestowaniu w porty i lotniska, kulturę i najbardziej oddalone regiony UE, przy jednoczesnej ochronie konkurencji” – uznała komisarz Margrethe Vestager.

Sytuacja na Węgrzech uzasadnia zastosowanie procedury, która może skutkować nałożeniem sankcji na Węgry, uznali posłowie Parlamentu Europejskiego w rezolucji przyjętej 17 maja br.

Mimo że większość państw członkowskich regularnie składa nowe zobowiązania i dokonuje relokacji, Polska, Węgry, i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby – podsumowuje KE w sprawozdaniu. Jej zdaniem, stanowi to naruszenie ich zobowiązań prawnych, zobowiązań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności.

Zdecydowana większość krajów UE wsparła Komisję Europejską w sporze z Polską o Trybunał Konstytucyjny i przestrzeganie praworządności. Takiej mobilizacji nie spodziewała się ani Warszawa, ani Frans Timmermans.

Zaproponowane przez największych polskich operatorów telekomunikacyjnych nowe ceny usług w roamingu w większości wypadków budzą poważne wątpliwości ze strony regulatorów. Swoje wątpliwości dotyczące zgodności stawek z regulacjami unijnymi wyraża zarówno Komisja Europejska, jak i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) 7 marca 2017 r. wydał wyrok w sprawie Polyakova i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 35090/09, 35845/11, 45694/13 i 59747/14). Trybunał stwierdził, że osadzenie więźniów tysiące kilometrów od ich bliskich naruszyło prawo do poszanowania ich życia rodzinnego.

Ustanowienie dnia europejskiej sieci »Natura 2000« to hołd tej jedynej w swoim rodzaju inicjatywy, która stanowi wielką wartość dla społeczeństwa i gospodarki” – mówił komisarz Karmenu Vella, inicjując pierwsze obchody, które co roku będą przypadać 21 maja. Do sieci »Natura 2000« należy ponad 27 tys. obszarów chronionych obejmujących ponad milion kilometrów kwadratowych na lądzie i morzu

Sytuacja w Polsce to jeden z zaplanowanych tematów dzisiejszego (16.05) spotkania w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich. O dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która uważa, że w Polsce występuje zagrożenie dla praworządności. W związku ze sporem konstytucyjnym Bruksela rozpoczęła w styczniu ubiegłego roku procedurę przeciwko Warszawie. Polski rząd odpiera zarzuty i odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami.

Kilka znanych europejskich organizacji pozarządowych napisało do krajów UE z prośbą o zaangażowanie się w walkę o praworządność w Polsce. Według ujawnionego przez Politico listu, organizacje pozarządowe apelują do państw członkowskich UE o "ochronę praworządności i praw człowieka w Polsce

Podczas czwartkowych (11 maja) głosowań Sejm uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa przewiduje, że aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego, z uzupełniającym pozyskiwaniem kandydatów do służby sędziowskiej z innych zawodów prawniczych. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, przyjęte rozwiązania odpowiadają sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej.

W roku 2017 egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 79% kandydatów na radców prawnych.

Kraje członkowskie UE nie podpiszą oświadczeń podsumowujących kończący się w Pekinie szczyt Pasa i Szlaku” - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, cytowany przez agencję Reutera.

88 milionów - tyle ton żywności marnuje się każdego roku w UE, średnio 173 kg na osobę. Jakie sektory są odpowiedzialne za marnotrawstwo? Co robi Unia Europejska, żeby rozwiązać problem? Co mogą zrobić konsumenci, czyli każdy z nas?

Kryzys konstytucyjny, ochrona niezależności wymiaru sprawiedliwości, zagwarantowanie wolności mediów i wypowiedzi, a także ochrona osób LGBT przed przemocą i dyskryminacją oraz lepsze wsparcie dla ofiar przemocy domowej – to najczęstsze tematy, które poruszały państwa członkowskie ONZ na sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka na temat Polski 9 maja.

Sąd Okręgowy w Katowicach podwyższył kwotę zadośćuczynienia osobie starszej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Tym samym sąd zmienił wyrok sądu I instancji, w którym wiek poszkodowanego został uznany za okoliczność przemawiającą za przyznaniem niższego zadośćuczynienia.

Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Radą Ekspertów Fundacji ds. Integracji i Migracji (SVR) zorganizował 9 maja debatę ,,Przyjmowanie i integracja uchodźców w Niemczech i w Polsce: podobieństwa, różnice, wyzwania". Spotkanie koncentrowało się wokół problemów kryzysu uchodźczego, polityki migracyjnej oraz perspektywy postrzegania wyżej wymienionych kwestii w obu krajach. Przedstawiona została idea ,,więcej Europy”, która przede wszystkim miałaby koncentrować się na zharmonizowaniu polityki azylowej w ramach Unii Europejskiej.

W maju projekt zmian w ustawie wdrożeniowej powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i trafić do Sejmu. PKPP Lewiatan w opinii z grudnia 2016 r. poparła większość propozycji zawartych w projekcie z 29 listopada 2016 r., zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorców. Niestety na ostatnim etapie prac rządowych Ministerstwo Rozwoju i Finansów rezygnuje z dwóch dobrych rozwiązań.

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara platforma elektroniczna Uber, choć mająca nowatorski charakter, dotyczy jednak dziedziny transportu, wobec czego może zostać zobowiązana do posiadania wymaganych prawem krajowym licencji i pozwoleń. Uber nie jest więc objęty zagwarantowaną w prawie Unii dla usług społeczeństwa informacyjnego zasadą swobodnego świadczenia usług.

Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji w sprawie odmowy rejestracji proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej o nazwie „Stop TTIP”. Proponowana inicjatywa nie stanowi niedopuszczalnej ingerencji w przebieg procesu ustawodawczego, lecz uzasadnione wszczęcie demokratycznej debaty w odpowiednim czasie.

Obywatel państwa nienależącego do Unii może jako rodzic małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo Unii powoływać się na pochodne prawo pobytu w Unii. Okoliczność, że drugi rodzic, będący obywatelem Unii, mógłby sam sprawować faktycznie na co dzień opiekę nad dzieckiem jest istotna, jednak sama w sobie nie wystarcza do uzasadnienia odmowy wydania zezwolenia na pobyt. Należy jeszcze ustalić, że nie istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicem będącym obywatelem państwa niezależącego do UE taki stosunek zależności, że decyzja o odmowie przyznania temu rodzicowi prawa pobytu zmuszałaby dziecko do opuszczenia terytorium Unii.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.