Niemiecki rząd rozważa powiązanie przyznawania państwom członkowskim funduszy rozwojowych z przestrzeganiem zasad demokracji i państwa prawa – poinformował portal Politico.eu w oparciu o dokument, do którego dotarł jego dziennikarz.

Delegacja Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego, reprezentująca różne grupy polityczne, badała w Polsce respektowanie praw kobiet. Ze szczególną uwagą pytano o wdrażanie Konwencji Stambulskiej o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet, ich prawa reprodukcyjne i seksualne oraz sytuację ekonomiczną.

31 maja, czyli dzisiaj, wchodzą w życie przepisy, które umożliwią karanie już za trzymiesięczne niepłacenie alimentów. Część kar będzie można odbywać w Systemie Dozoru Elektronicznego, co było jednym z postulatów Komisji Ekspertów ds. Alimentów. 30 maja opublikowano wyniki badań na temat postrzegania przez społeczeństwo zjawiska niepłacenia alimentów. Badanie zostało zlecone przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA oraz Krajową Radę Komorniczą, a zostało zrealizowane pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

2 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Olisov i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 10825/09, 12412/14 i 35192/14). Trybunał jednomyślnie uznał, że doszło do naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur), z uwagi na to, że skarżący zostali poddani torturom.

23 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bălșan przeciwko Rumunii (skarga nr 49645/09). Trybunał stwierdził naruszenie Artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z Artykułem 3 Konwencji z uwagi na przemoc opartą na płci.

W środę, 31 maja br., Komisja Europejska przedstawi plan dokończenia do 2025 r. budowy strefy euro. To będzie wyzwanie dla Polski.

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim posłowie będą debatowali o sytuacji mediów w Czechach, ochronie socjalnej seniorów, narastającym w Europie antysemityzmie oraz tym, jak mu zapobiegać.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski wszedł do zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - poinformowano w komunikacie NIK.

1 czerwca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia oraz zasady zabezpieczania roszczeń w zakresie ustanowienia zakazu zbywania nieruchomości. Zmiany, o których piszemy poniżej, wynikają z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 poz. 933).

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” krytycznie ocenia zarówno przebieg procesu legislacyjnego, jak i uregulowania dotyczące prokuratury, które weszły w życie z dniem 4 marca 2016 roku oraz zmiany, których dokonano na podstawie tych przepisów, a także skutki tych zmian. „Prokuratura stała się narzędziem politycznym w rękach Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, mającym realizować w znacznej mierze interesy partii rządzącej oraz jego osobiste cele, poprzez instrumentalne wpływanie na bieg postępowań” – stwierdziło Stowarzyszenie w uchwale w sprawie oceny funkcjonowania prokuratury pod rządami ustawy Prawo o prokuraturze.

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa, a przede wszystkim o realizację konstytucyjnego prawa obywateli do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że Minister Sprawiedliwości w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swojego ustawowego obowiązku niezwłocznego obwieszczania o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, wynikającego z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.).

Według danych BIG Info Monitor, różnice w zadłużeniu mieszkańców poszczególnych województw są duże - od jakiegoś czasu województwa z największymi zobowiązaniami to mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Jednak przy przeliczeniu średniej zadłużenia na mieszkańca województwa, w rankingu zadłużeń na prowadzenie wysuwają się inne województwa.

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów”, blisko połowa Polaków (46 proc.) ma negatywny stosunek do udostępniania danych osobowych instytucjom lub firmom i stara się ograniczać je do absolutnego minimum. Zaledwie 16 proc. badanych otrzymało kiedykolwiek informację o naruszeniu poufności ich personaliów. Tymczasem dokładnie za rok, 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia RODO, które znacznie utrudnią firmom zbieranie danych osobowych oraz zrewolucjonizują ich przechowywanie i przetwarzanie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało stanowisko w sprawie założeń nowelizacji przepisów o przedawnieniu przedstawionych w informacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. Zdaniem Stowarzyszenia proponowane przez projektodawcę regulacje nie polepszają sytuacji dłużników, gdy są oni słabszą stroną stosunku cywilnoprawnego, a przy tym stanowią znaczący wyłom w zasadach kontradyktoryjności, dyspozycyjności i bezstronności sądu, na których opiera się nowoczesny proces cywilny.

Zwiększamy europejskie zdolności obronne, tak aby móc coraz skuteczniej gwarantować bezpieczeństwo w obrębie naszych granic i poza nimi” – mówiła wiceprzewodnicząca KE Federica Mogherini w ramach debaty orientacyjnej na temat perspektyw europejskiej obrony. To element toczącej się dyskusji na temat przyszłości UE-27. Komisja proponuje m.in. wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego.

1000 euro - na dodatek w takiej wysokości mogą liczyć we Włoszech rodzice dzieci, które nie skończyły 3 roku życia. Kwota ta przysługuje także wszystkim rezydentom we Włoszech, w tym obywatelom krajów UE oraz mającym pozwolenie na pobyt imigrantom spoza Unii. Ma to być kolejny element polityki prorodzinnej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w Polsce. Wartość porozumienia przekracza 2 mld złotych. Projekty dotyczą budowy lub doposażenia dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, a także budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem z możliwością ich późniejszego wykupu.

24 maja br. Konfederacja Lewiatan gościła Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawcę - cienia z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) do projektu rozporządzenia w sprawie e-privacy. Spotkanie było okazją do skonfrontowania postulatów i oczekiwań firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z wizją projektu e-privacy, prezentowaną przez jeden z ważnych głosów w Parlamencie Europejskim.

W dniu 2 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, w którym analizował zasadność zarzutów naruszenia art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z odmową władz krajowych zorganizowania manifestacji. Natomiast w dniu 4 maja 2017 roku Trybunał  opublikował cztery decyzje z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronne deklaracje Rządu oraz zawarte ze skarżącymi ugody.

Zdecydowana większość europejskich kąpielisk może pochwalić się dobrą jakością wody – wynika z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej. „Jest to również wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów” – mówi komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W Polsce ponad 90 proc. kąpielisk spełnia minimalne wymagania jakościowe.

W tym roku Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego trafiła do twórców studenckiej audycji radiowej z Polski pt. „Erasmus evening”. Nagroda ta ma zachęcić młodych ludzi do udziału w projektach, które pogłębiają integrację europejską. Co roku przyznają ją Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.