Monika Kurczab-Ligienza

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 kwietnia 2012 r., C-415/1

Glosowany wyrok odnosi się do modyfikacji ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć, wiek i pochodzenie etniczne w zakresie dostępu do zatrudnienia, w kontekście uzyskania informacji przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie o wyniku naboru na określone stanowisko.

 

Wprowadzenie

 

Przedmiotem glosy jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 19 kwietnia 2012 r.[1], który został wydany w trybie prejudycjalnym na wniosek Bundesarbeitsgericht w postępowaniu wszczętym przez G. Meister przeciwko Speech Design Carrier Systems GmbH. Orzeczenie odnosi się do zasady odwróconego ciężaru dowodu w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, wiek oraz pochodzenie etniczne w zakresie dostępu do zatrudnienia. Wyrokiem tym TSUE rozstrzygnął istotną kwestię, a mianowicie, czy kandydat ubiegający się o pracę może żądać przestrzegania wobec siebie zasady równego traktowania w sytuacji, kiedy jego aplikacja została odrzucona bez wskazania przez pracodawcę uzasadnienia albo innych informacji odnoszących się do procedury selekcyjnej i jej wyniku. Dokonana przez TSUE wykładnia art. 8 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne[2] (dalej: dyrektywa 2000/43), art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy[3] (dalej: dyrektywa 2000/78) oraz art. 19 ust. 1 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy[4] (dalej: dyrektywa 2006/54) potwierdza, iż modyfikacji ciężaru dowodu nie można rozpatrywać w całkowitym oderwaniu od swobody, która przysługuje pracodawcy w zatrudnianiu wybranych osób. TSUE uznał bowiem, iż wskazane przepisy nie ustanawiają prawa pracownika do uzyskania informacji na temat tego, czy w wyniku procedury rekrutacyjnej pracodawca zatrudnił innego kandydata.

            Powstała na tle zadanych pytań prejudycjalnych wykładnia przepisów prawa wtórnego Unii Europejskiej, jako że dookreśla granicę między uprawnieniami przyznanymi osobie, która uważa się za pokrzywdzoną z uwagi na nieprzestrzeganie wobec niej zasady równego traktowania z jednej strony, a prawem pracodawcy do doboru pracowników z drugiej, warta jest szczegółowego omówienia.

(...)[1]    Wyrok Galina Meister przeciwko Speech Design Carrier Systems GmbH, C-415/10, EU:C:2012:217

[2]    Dz.Urz. WE L 180 z 19.07.2000 r., s. 22; polskie wyd. specj., rozdz. 20, t. 1, s. 23

[3]    Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000 r., s. 16; polskie wyd. specj., rozdz. 5, t. 4, s. 79

[4]    Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006 r., s. 23

Więcej nr 02/2016 PEwP

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.