„Unia Europejska nie może być projektem tylko dla "starszych ludzi", którzy mają pamięć historyczną. Młodzi, którzy tej pamięci nie mają, muszą mieć wyobraźnię i świadomość, że sprawy mogą pójść także w złym kierunku. Projekt europejski musi być również atrakcyjny dla młodych” – mówił dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda otwierając konferencję naukową pt. "Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej".24 marca odbyła się konferencja naukowa poświęcona przeszłości i przyszłości Unii Europejskiej (UE), zorganizowana wspólnymi staraniami Uniwersytetu Warszawskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w przeddzień 60-tej rocznicy podpisania Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Naukowcy, politycy i praktycy życia gospodarczego starali się podsumować osiągniecia 60-ciu lat integracji europejskiej i zastanowić się na przyszłością projektu zjednoczonej Europy.

Dyskusja nad możliwymi scenariuszami dalszego rozwoju integracji europejskiej zdominowała wszystkie panele dyskusyjne. Tę paneuropejską debatę nad przyszłością UE zapoczątkowało opublikowanie przez Komisję Europejską 1 marca 2017 r. tzw. "Białej księgi o przyszłości Europy", która zawiera 5 możliwych scenariuszy dalszej współpracy państw członkowskich w ramach Unii. Scenariusze te przewidują różne możliwości rozwoju wypadków, od dalszego zacieśnienia integracji europejskiej i zwiększenia kompetencji instytucji unijnych, po jej stopniowe rozluźnienie i skupienie się jedynie na funkcjonowaniu wspólnego rynku.

Konferencja "Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji" była jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 60-lecia integracji europejskiej i odbyła się pod patronatem Komisji Europejskiej. Uczestnikami paneli tematycznych byli naukowcy z najlepszych polskich uczelni, byli i obecni wysokiej rangi urzędnicy państwowi oraz posłowie na Sejm RP. W trakcie konferencji wręczono też narody Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą monografię z dziedziny studiów europejskich w 2015 r.

Za: KE w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.