18 września br. posłowie zatwierdzili dodatkowe 100 mln euro na programy badawcze UE (80 mln euro na program "Horyzont 2020") i mobilność młodzieży (20 mln euro na program Erasmus+).

   Posłowie przyjęli 614 głosami do 69, przy 10 wstrzymujących się od głosu, decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 100 milionów euro na sztandarowe programy UE, "Horyzont 2020" (80 mln euro na finansowanie badań) i Erasmus+ (20 mln euro na mobilność młodzieży), zgodnie z porozumieniem Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie budżetu, z grudnia 2018 roku.
   W osobnym głosowaniu, posłowie zadecydowali 601 głosami do 40, przy 12 wstrzymujących się od głosu o zwrocie nadwyżki budżetowej z 2018 roku, w wysokości 1,8 mld euro państwom członkowskim UE poprzez zmniejszenie ich składek do budżetu UE. Jest to coroczne działanie dotyczące nadwyżki budżetowej, na którą składają się odsetki za zwłokę oraz grzywny nałożone przez Komisję, nadwyżka może również wynikać z niepełnej realizacji programów UE.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.