Rada UE chce, by unijny budżet nadal koncentrował się na wzmacnianiu europejskiej gospodarki i zwiększaniu jej konkurencyjności. Wśród priorytetów znalazły się też: zapewnienie dostatecznych środków na migrację i ochronę granic zewnętrznych UE, wzmacnianie ochrony ludności, przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz przeznaczenie odpowiednich środków na działania zewnętrzne zgodne ze strategicznymi interesami UE.

   Podobnie jak we wcześniejszych latach państwa członkowskie nalegają też na ostrożność i dyscyplinę budżetową. Chcą budżetu z dostatecznym marginesem swobody, tak by UE mogła reagować na nieprzewidziane potrzeby.
   Na tych założeniach opiera się przyjęte 3 września br. stanowisko Rady w sprawie budżetu UE na 2020 r.
   „W przyszłorocznym budżecie chodzi o ciągłość. Państwa członkowskie chcą skupić się na kluczowych dziedzinach polityki i na najefektywniejszych programach, w których wyraźnie widać europejską wartość dodaną, ale chcą też zachować ostrożność. Cieszę się, że zdecydowana większość państw członkowskich poparła stanowisko Rady. To bardzo dobry punkt wyjścia do rozmów z Parlamentem w najbliższych miesiącach” – powiedział Kimmo Tiilikainen, sekretarz stanu w fińskim ministerstwie finansów, a zarazem główny negocjator Rady ds. budżetu UE 2020.
   Rada niezmiennie popiera dofinansowanie programów z działu „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, które miałyby otrzymać 24,0 mld EUR, czyli o 2,72% więcej niż w roku 2019. Do tego doszłyby zasoby przeznaczone na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (58,5 mld EUR, czyli +2,23%).
   Większe środki niż w 2019 r. przewidziano np. na Horyzont 2020, europejskie systemy nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo, energetyczną część instrumentu „Łącząc Europę”, Erasmus+ oraz Europejski program rozwoju przemysłu obronnego.
   Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i migrację, budżet UE będzie nadal wspierał państwa członkowskie i unijne działania wprowadzone w ostatnich kilku latach. Dodatkowe środki zarezerwowano na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex (101,4 mln, czyli +32,4% w porównaniu z rokiem 2019), by do roku 2027 mógł powstać stały korpus liczący 10 000 funkcjonariuszy straży granicznej.
   Ogółem Rada w swoim stanowisku proponuje kwotę 166,8 mld EUR w zobowiązaniach i 153,1 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2019 r. oznacza to wzrost zobowiązań o +0,6%, a płatności o +3,3%.
   W porównaniu z projektem budżetu zaproponowanym przez Komisję zobowiązania zostały zmniejszone o 1,5 mld EUR na podstawie szczegółowej technicznej analizy zdolności absorpcyjnych oraz realizacji poszczególnych programów. Jeżeli chodzi o płatności, Rada uznała, że znaczne korekty nie są konieczne ani właściwe.
   Swoją decyzją Rada potwierdziła porozumienie unijnych ambasadorów wypracowane na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli 10 lipca.
Zmiany w budżecie UE na 2019 rok
   Rada przyjęła także stanowisko w sprawie zaproponowanych przez Komisję czterech budżetów korygujących unijny budżet na 2019 rok. Zatwierdziła je bez zmian.
   Przewidują one uwzględnienie w budżecie na 2019 r. nadwyżki wynikającej z realizacji budżetu na 2018 r. (1,8 mld EUR) oraz zasilenie 100 milionami EUR programów Horyzont 2020 i Erasmus+ w myśl ustaleń negocjacyjnych z prac nad budżetem 2019.
   Ponadto zarezerwowano 293,6 mln EUR na pomoc finansową dla Włoch, Rumunii i Austrii w odpowiedzi na klęski żywiołowe, które dotknęły te państwa w 2018 r.
   Zaktualizowane zostały też strona dochodowa i wydatkowa budżetu na 2019 r. w związku z bieżącą sytuacją, w tym z przełożeniem wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE na 31 października 2019 r. Kwotą 15,1 mln EUR zasilono zwłaszcza budżet Parlamentu Europejskiego, aby pokryć koszty kampanii informacyjnej przed wyborami europejskimi w Wielkiej Brytanii oraz koszty pomocy parlamentarnej.
Co dalej?
   Kimmo Tiilikainen przedstawi Parlamentowi Europejskiemu stanowisko Rady w sprawie budżetu UE na rok 2020 na sesji plenarnej we wrześniu. 23 października Parlament ma przyjąć poprawki do tego stanowiska.
   Następny etap to 3-tygodniowe postępowanie pojednawcze, które rozpocznie się 29 października i zakończy 18 listopada. Ma ono służyć porozumieniu się Rady i Parlamentu w sprawie budżetu UE na 2020 rok.
   Proponowane budżety korygujące budżet na 2019 r. Parlament ma przyjąć na posiedzeniach plenarnych we wrześniu i w październiku.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.