Rada UE przyjęła 15 lipca br. konkluzje o priorytetach UE na 74. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (wrzesień 2019 – wrzesień 2020). Konkluzje te stanowią uzupełnienie konkluzji Rady z 17 czerwca 2019 r. o wzmacnianiu multilateralizmu. Podstawą zaangażowania UE na rzecz bardziej pokojowego, współpracującego i sprawiedliwego świata są wspólne wartości: pokój, demokracja, prawa człowieka, praworządność, równouprawnienie płci, zrównoważony rozwój – oraz głębokie przywiązanie UE do idei skutecznego multilateralizmu.

   W ostatnich latach UE zintensyfikowała swoje zaangażowanie jako światowy podmiot i przekłada multilateralizm na działania. W obecnym globalnym kontekście chce propagować zalety i przydatność ONZ oraz wykazywać, że ONZ przynosi korzyści ludziom na całym świecie. UE będzie nadal współpracować z ONZ i ją wspierać w ramach swoich starań, by promować, rozwijać i reformować międzynarodowy porządek oparty na prawie.
   UE uznaje, że ONZ jest ważna jako fundament skutecznego multilateralizmu, dlatego wraz ze swoimi państwami członkowskimi skoncentruje się podczas 74. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ na 3 wzajemnie się wzmacniających priorytetach: 1. zapobieganie konfliktom, pokój i bezpieczeństwo, 2. wspólny pozytywny program działań, 3. zaangażowanie wobec globalnych wyzwań.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.