9 lipca 2019 r. Rada UE przyjęła zalecenia i opinie w sprawie polityki gospodarczej, zatrudnieniowej i fiskalnej poszczególnych państw członkowskich na 2019 r. Ogólnie zalecenia te mają zachęcić państwa członkowskie do zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego poprzez modernizację gospodarek i dalsze wzmocnienie odporności.

   Mimo niepewnej sytuacji na świecie i mniej sprzyjających warunków przewiduje się, że w 2020 r. gospodarki wszystkich państw członkowskich odnotują wzrost. Rekordowo niski jest też poziom bezrobocia. W tym kontekście zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczą głównie realizacji reform strukturalnych, pobudzania strategii inwestycyjnych i zapewniania odpowiedzialnych polityk fiskalnych.
   Przyjęcie zaleceń i opinii to ostatni etap europejskiego semestru 2019, czyli corocznego procesu koordynowania polityki gospodarczej. Rada Europejska przeprowadziła dyskusję na temat zaleceń dla poszczególnych krajów 20 czerwca. Elementy dotyczące zatrudnienia zostały zatwierdzone przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów 8 lipca.
   Europejski semestr to coroczny 6-miesięczny cykl równoległego monitorowania krajowych polityk gospodarczych i fiskalnych oraz zatrudnieniowych.
   Co roku w marcu Rada Europejska wydaje wytyczne polityczne, a w kwietniu na ich podstawie państwa członkowskie przedstawiają:
• krajowe programy reform w dziedzinie polityki gospodarczej. Określają w nich m.in. średniookresowy scenariusz makroekonomiczny oraz krajowe cele w zakresie realizacji unijnej strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Wskazują też główne przeszkody dla wzrostu oraz inicjatywy mające w krótkim okresie go pobudzić
• programy stabilności lub konwergencji w ramach polityki fiskalnej. Państwa strefy euro przedstawiają programy stabilności, a państwa spoza strefy – programy konwergencji. Opisują one średniookresowe cele budżetowe, główne założenia co do rozwoju sytuacji gospodarczej, środki polityki fiskalnej i gospodarczej oraz potencjalny wpływ zmiany założeń na sytuację fiskalną i stan zadłużenia.
   Następnie Rada przyjmuje zalecenia i opinie dla poszczególnych krajów. Jeśli odbiegają od propozycji Komisji, przedstawia wyjaśnienia.
   Zalecenia po raz pierwszy dotyczą wszystkich 28 państw członkowskich UE, co ma związek z wyjściem Grecji z programu dostosowań gospodarczych w sierpniu 2018 r.
   W marcu 2019 r. Rada przyjęła osobne zalecenie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro. Uczyniła to wcześniej niż w poprzednich latach, tak by przy zatwierdzaniu zaleceń dla poszczególnych krajów lepiej uwzględnić problemy strefy euro.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.