UE podejmuje działania, by zmniejszyć ryzyko niedoboru wody do nawadniania upraw. Rada UE uzgodniła 26 czerwca br.  swoje stanowisko (podejście ogólne) w sprawie rozporządzenia, które pozwoli wykorzystywać ścieki komunalne do nawodnień w rolnictwie.

   Nowe przepisy pomogą Europie dostosować się do skutków zmiany klimatu. Rozporządzenie – w pełni zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – poprawi dostępność wody i skłoni do jej wydajnego wykorzystania. Zapewnienie dostatecznej ilości wody do irygacji pól, zwłaszcza podczas upałów i dotkliwych susz, może pomóc zapobiec niedostatkowi zbiorów i brakom żywności.
   „Woda to cenny zasób. Zrobiliśmy dziś ważny krok ku wprowadzeniu nowych przepisów, które pozwolą nam odzyskiwać wodę w sposób bezpieczny dla ludzi i zwierząt i dobry dla środowiska. Warto zharmonizować minimalne standardy jakości odzyskiwanej wody i w zharmonizowany sposób monitorować przestrzeganie przepisów, po to by nasi rolnicy mogli korzystać z odzyskanej wody. Częściowo bazujemy tu na doświadczeniach niektórych państw członkowskich, które od dziesiątków lat z sukcesem ponownie wykorzystują wodę” -  powiedział Ioan Deneș, minister gospodarki wodnej i leśnictwa.
   Niektóre państwa członkowskie mają długie i pozytywne doświadczenie w ponownym wykorzystywaniu wody do różnych celów, w tym do nawodnień w rolnictwie. Metoda ta jest lepsza dla środowiska niż alternatywne metody zaopatrzenia w wodę, takie jak przerzuty wody czy odsalanie. Nowo proponowane przepisy będą szczególnie użyteczne w regionach, w których popyt na wodę wciąż jest większy niż podaż mimo środków prewencyjnych mających go obniżyć. Obowiązujące przepisy UE o higienie środków spożywczych pozostają w mocy i są w pełni respektowane.
   W swoim stanowisku Rada pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzji, czy chcą korzystać z takich zasobów wodnych do irygacji. A to dlatego, że warunki geograficzne i klimatyczne państw członkowskich znacznie się różnią. Państwo członkowskie może zdecydować, że użycie odzyskanej wody do nawodnień rolnych na części lub na całym jego terytorium nie jest odpowiednim rozwiązaniem.
Projekt zawiera ścisłe wymogi co do jakości odzyskiwanej wody i co do jej monitorowania, tak by chronione były zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko.
   Państwa członkowskie chcą być pewne, że wymogi przewidziane w rozporządzeniu będą się zawsze opierały na najnowszych dostępnych dowodach naukowych. Dlatego wprowadziły klauzulę, zgodnie z którą Komisja musi oceniać – na podstawie realizacji rozporządzenia lub nowej wiedzy naukowo-technicznej – czy nie należy zweryfikować minimalnych wymogów co do jakości odzyskiwanej wody.
Kontekst i dalsze kroki
   28 maja 2018 r. w ramach realizacji planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów ponownego wykorzystania wody. 12 lutego 2019 r. swoje stanowisko w sprawie projektu przyjął Parlament Europejski.
Wypracowane dziś podejście ogólne to mandat Rady na potrzeby negocjacji z Parlamentem Europejskim. Negocjacje trójstronne mają się rozpocząć się za prezydencji fińskiej.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.