Rada UE przyjęła 25 czerwca br. konkluzje o przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określiła w nich priorytety i zasady kształtowania polityki, która ma doprowadzić do transformacji energetycznej skutkującej utworzeniem przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego.

   „W uzgodnionych konkluzjach przedstawiliśmy wizję polityki energetycznej w UE na okres do 2030 r. i na później. Podkreśliliśmy zwłaszcza, jak ważne jest skoncentrowanie naszych działań i zwiększenie inwestycji w zakresie infrastruktury, innowacyjnych technologii oraz łączenia i integracji sektorów. Musimy też zadbać o to, by obywatele i przedsiębiorstwa znaleźli się w centrum transformacji energetycznej. W tym celu należy zagwarantować społeczne poparcie dla tego procesu oraz międzynarodową konkurencyjność branży. Teraz pałeczkę przejmuje Komisja, która ma przygotować nowe wnioski w dziedzinie energetyki” – powiedział Anton Anton, rumuński minister energetyki i przewodniczący Rady.
   W ramach przygotowań do kolejnej kadencji legislacyjnej Rada zwróciła się w konkluzjach do Komisji, by proponując nowe wnioski ustawodawcze, uwzględniała zasady przedstawione w tekście. Wezwała ją też do dokonania analizy technologii łączenia sektorów i technologii integracji sektorowej i do namysłu nad działaniami, które będą niezbędne, by osiągnąć unijne cele energetyczno-klimatyczne w kontekście ewentualnych zmian zasad UE dotyczących pomocy państwa.
Kontekst
   Konkluzje nawiązują do niedawno ukończonego pakietu legislacyjnego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i komunikatu Komisji „Czysta planeta dla wszystkich” określających strategiczną wizję przyszłej unijnej polityki klimatycznej.
   Powołują się także na konkluzje Rady Europejskiej w sprawie zmiany klimatu z 13–14 grudnia 2018 r., 21–22 marca 2019 r. i 20 czerwca 2019 r.
   Tekst konkluzji Rady przygotowała prezydencja na podstawie debaty, którą ministrowie energetyki przeprowadzili na nieformalnym spotkaniu w Bukareszcie 2 kwietnia 2019 r. Grupa Robocza ds. Energii omówiła go szczegółowo na kilku posiedzeniach, a Komitet Stałych Przedstawicieli – podczas obrad 12 czerwca 2019 r.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.