Unijne prawo spółek zyskuje nowy kształt, na miarę epoki cyfrowej. Rada  UE przyjęła 13 czerwca br. dyrektywę, która ułatwia i promuje korzystanie z narzędzi internetowych w kontaktach między spółkami a organami publicznymi przez cały okres istnienia spółek.

   „Dyrektywa przewiduje sprawniejsze procedury on-line: w nowoczesny i bezpieczny sposób eliminuje przeszkody w tworzeniu spółek, rejestrowaniu oddziałów i składaniu dokumentów, zwłaszcza przy operacjach transgranicznych” – powiedziała Ana Birchall, tymczasowa minister sprawiedliwości, wicepremier ds. realizacji rumuńskich partnerstw strategicznych.
   Dzięki nowym przepisom:
• można będzie rejestrować spółki kapitałowe, zakładać nowe oddziały i składać dokumenty do rejestru handlowego w całości przez internet
• krajowe szablony i informacje o wymogach krajowych będą dostępne przez internet, w języku powszechnie zrozumiałym dla większości transgranicznych użytkowników
• przepisy o opłatach za formalności internetowe będą przejrzyste i stosowane w sposób niedyskryminujący
• opłaty za rejestrowanie spółek przez internet nie będą przekraczać ogólnych kosztów ponoszonych przez dane państwo członkowskie
• obowiązywać będzie zasada jednorazowości, zgodnie z którą te same informacje spółka będzie musiała przekazywać organom publicznym tylko raz
• dokumenty przedstawiane przez spółki będą przechowywane w rejestrach handlowych i przesyłane między takimi rejestrami w formatach nadających się do odczytu maszynowego i umożliwiających wyszukiwanie
• rejestry handlowe będą bezpłatnie udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom więcej informacji o spółkach.
   Jednocześnie dyrektywa ustanawia niezbędne zabezpieczenia przed oszustwami i nadużyciami w procedurach internetowych. Przewiduje np. kontrolę tożsamości i zdolności do czynności prawnych osób zakładających spółkę czy też ewentualny wymóg osobistego stawiennictwa przed właściwym organem. Utrzymuje zasadę włączania notariuszy lub adwokatów w procedury z zakresu prawa spółek, w przypadku gdy procedury te można w pełni przeprowadzić przez internet. Przewiduje również wymianę między państwami członkowskimi informacji o osobach objętych zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, co powinno pomóc zapobiegać oszustwom.
   Dyrektywa nie harmonizuje merytorycznych wymogów dotyczących zakładania spółek ani prowadzenia działalności gospodarczej w UE.
Co dalej?
   Po podpisaniu akt ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Zacznie obowiązywać 2 lata po wejściu w życie. Niektóre przepisy zaś – 4 lata po wejściu w życie.
Kontekst
   Według danych Komisji w UE istnieje około 24 mln spółek, z których mniej więcej 80% to spółki kapitałowe. Około 98–99% z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, którym wprowadzone zmiany przyniosą najwięcej bezpośrednich korzyści.
   Dyrektywa uzupełnia obowiązujące unijne prawo spółek zamieszczone w dyrektywie (UE) 2017/1132. Stanowi jeden z dwóch wniosków ustawodawczych, które Komisja przedstawiła w kwietniu 2018 r. w celu unowocześnienia unijnego prawa spółek. Uzupełnia też przepisy rozporządzenia o jednolitym portalu cyfrowym. Rozporządzenie to zapewnia dostęp do rozwiązań internetowych, które ułatwiają kontakt między obywatelami, przedsiębiorstwami i właściwymi organami.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.