Państwa członkowskie UE postanowiły, że siedziba Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie mieścić się w Bratysławie. Nowy urząd będzie zapewniał, aby unijne przepisy o mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. „Od początku mojej kadencji sprawiedliwa mobilność pracowników była dla mnie sprawą najwyższej wagi” – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

   Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęła decyzję:
Gratuluję Bratysławie i rządowi Słowacji, że właśnie to miasto stanie się siedzibą Europejskiego Urzędu ds. Pracy.
Swobodny przepływ pracowników pobudza wzrost gospodarczy, pomaga przedsiębiorstwom w znalezieniu pracowników posiadających konieczne umiejętności oraz zapewnia wszystkim możliwość jak najlepszego wykorzystania swoich talentów. Należy jednak dobrze zarządzać tym przepływem. Wymaga to przepisów, które są sprawiedliwe, jasne i skutecznie egzekwowane. Europejski Urząd ds. Pracy jest ukoronowaniem działań w tym kierunku. Będzie on wspierał mobilność pracowników i dostarczy państwom członkowskim UE narzędzi, których potrzebują do skuteczniejszej współpracy i walki z nadużyciami.
Rozporządzenie o Europejskim Urzędzie ds. Pracy zostało przyjęte w rekordowym czasie i jestem przekonana, że przeprowadzka Europejskiego Urzędu ds. Pracy do Bratysławy odbędzie się równie sprawnie i szybko. Od października Urząd rozpocznie działalność w Brukseli, zanim zostanie przeniesiony do swojej siedziby. Mam nadzieję, że Urząd jak najszybciej się zaadaptuje i rozpocznie pracę w Bratysławie.
Przebieg procedury
   Przewodniczący Juncker po raz pierwszy wspomniał o utworzeniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2017 r . W marcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu ds. Pracy , a w lutym 2019 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie . Po przyjęciu przez Parlament Europejski, rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy – które wejdzie w życie w najbliższych dniach po jego podpisaniu i opublikowaniu – przyjęła dzisiaj również Rada. Nowy Urząd będzie zapewniał, by unijne przepisy o mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. Urząd rozpocznie działalność w 2019 r. i zacznie działać w pełnym wymiarze do 2024 r. 16 października 2019 r. przedstawiony zostanie wybór zarządu i program prac Europejskiego Urzędu ds. Pracy.
   Wyboru siedziby Urzędu dokonano za porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich, zgodnie z procedurą i kryteriami zatwierdzonymi przez same państwa członkowskie. W ramach tej procedury zainteresowane państwa członkowskie były zobowiązane przesłać oferty przyjęcia Urzędu do 6 maja 2019 r., szczegółowo opisując, w jaki sposób spełniono wymagane kryteria, i wyszczególniając oferowane warunki.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.