Ministrowie przyjęli konkluzje w sprawie młodych ludzi i przyszłości pracy. Jeśli chodzi o środowisko pracy, w konkluzjach zwraca się uwagę na niepewność, brak ochrony socjalnej i niepewne warunki pracy jako główne problemy młodych ludzi, z którymi borykają się oni obecnie i które będą ich dotykać w przyszłości.

   W konkluzjach wskazano szereg środków pozwalających zaradzić tym problemom: elastyczne i reagujące na zmiany systemy kształcenia i szkolenia, promowanie uczenia się przez całe życie oraz zapewnienie bezproblemowego przechodzenia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia i z jednej pracy do innej, a także równy dostęp wszystkich młodych ludzi do wysokiej jakości miejsc pracy.
   W konkluzjach uznano również, że Unia Europejska powinna wspierać rozwój osobisty młodych ludzi i dorastanie do samowystarczalności, budować ich odporność i wyposażać ich w zasoby konieczne do brania udziału w życiu społecznym, a tym samym przyczyniać się do wyeliminowania ubóstwa młodzieży.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.