Rada UE zakończyła nowelizację unijnych ram polityki energetycznej. Pod względem regulacyjnym ułatwią one teraz przechodzenie na czystą energię oraz umożliwią Unii Europejskiej realizację jej paryskich zobowiązań klimatycznych. 22 maja br.  Rada przyjęła 4 ostatnie akty z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

   Wśród przyjętych aktów są rozporządzenie i dyrektywa o energii elektrycznej. Dzięki nim unijny rynek elektroenergetyczny będzie lepiej wzajemnie połączony, bardziej elastyczny i lepiej zorientowany na konsumenta. Rozporządzenie o gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej zapewni dostawy tej energii w sytuacjach kryzysowych. Częścią pakietu jest też akt reformujący rolę i funkcjonowanie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).
   Przyjęcie tych 4 aktów jest ostatnim etapem procedury legislacyjnej. Wejdą one w życie po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym.
Dyrektywa i rozporządzenie o energii elektrycznej
   Dzięki nowym przepisom unijny rynek energii elektrycznej ma się stać bardziej konkurencyjny, bardziej zorientowany na konsumenta i bardziej elastyczny. Konsumenci będą mieli więcej praw, łatwiej też będą mogli jako aktywni klienci uczestniczyć w rynku. Dostawcy energii elektrycznej będą mogli ustalać własne ceny, co ograniczy zakłócenia rynku, zwiększy konkurencję i obniży ceny dla konsumentów. Nowe zasady dotyczące obrotu i obowiązków bilansowania pozwolą systemowi elektroenergetycznemu przyjmować energię wytwarzaną z odnawialnych źródeł o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji. Wśród nowych przepisów są też nowe ramy dla mechanizmów zdolności wytwórczych przewidujące limit emisji na poziomie 550 g CO2 z paliw kopalnych na kWh energii elektrycznej.
Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej
    Nowy akt określający, jak zapobiegać kryzysom elektroenergetycznym, przygotowywać się na nie oraz zarządzać nimi, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w całej UE. Rozporządzenie zobliguje państwa członkowskie do sporządzania planów gotowości na wypadek zagrożeń na podstawie regionalnych i krajowych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego. Przewiduje też większą współpracę i łatwiejszą pomoc między państwami członkowskimi w razie takiego kryzysu.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.