Rada UE uspójnia i bardziej harmonizuje wymogi sprawozdawcze przewidziane w unijnej legislacji z zakresu ochrony środowiska. Zmienia w tym celu 10 aktów ustawodawczych. Przyjęte 21 maja br. rozporządzenie ma uprościć obecne wymogi, zmniejszyć koszty administracyjne, poprawić jakość dostępnych danych na potrzeby przyszłych ocen, a także zwiększyć przejrzystość.

   Zmiany dotyczą następujących 10 aktów:
• dyrektywa 86/278/EWG o osadach ściekowych
• dyrektywa 2002/49/WE o hałasie
• dyrektywa 2007/2/WE o infrastrukturze informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
• dyrektywa ptasia 2009/147/WE
• rozporządzenie (WE) 166/2006 o europejskim rejestrze uwalniania i transferu zanieczyszczeń (E-PRTR)
• dyrektywa 2010/63/WE o badaniach na zwierzętach
• rozporządzenie (UE) 995/2010 o drewnie
• rozporządzenie (WE) 2173/2005 o egzekwowaniu prawa, zarządzaniu i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT)
• rozporządzenie (WE) 338/97 w sprawie konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)
• dyrektywa 2004/35/WE o odpowiedzialności za środowisko.
Kontekst
   Proponowane rozporządzenie Komisja przedstawiła 31 maja 2018 r. To wynik oceny adekwatności, której przedmiotem były sprawozdawczość i monitorowanie unijnej polityki środowiska. Komisja sfinalizowała tę ocenę w czerwcu 2017 r. Rada uzgodniła stanowisko w sprawie proponowanego rozporządzenia 7 listopada 2018 r.
   15 listopada 2018 r. rozpoczęły się negocjacje prezydencji austriackiej z Parlamentem Europejskim, które 19 grudnia 2018 r. zakończyły się wstępnym porozumieniem. Porozumienie to potwierdzili ambasadorzy państw członkowskich.
   przyjęcie rozporządzenia przez Radę jest ostatnim etapem procedury legislacyjnej. Nowy akt prawny wejdzie w życie dzień po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Będzie bezpośrednio obowiązywał we wszystkich państwach członkowskich.
Za: RUE

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.