Rada przyjęła 16 maja br.  konkluzje o celach w zakresie pomocy rozwojowej UE w formie sprawozdania rocznego dla Rady Europejskiej. W sprawozdaniu przeanalizowano tendencje w odniesieniu do zobowiązań dotyczących unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) i ich realizacji. Dla krajów najsłabiej rozwiniętych i państw niestabilnych ODA jest jednym z głównych źródeł finansowania. Państwom tym – ze względu na brak krajowych zdolności – szczególnie trudno pozyskiwać finansowanie z innych źródeł.

   Rada odnotowała, że UE i jej państwa członkowskie utrzymały swoją pozycję największego darczyńcy – wkład UE stanowił prawie 57% całej ODA świadczonej na rzecz krajów rozwijających się przez członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD.
   W 2018 r. UE przeznaczyła na tę pomoc 74,4 mld EUR, co stanowi 0,47% jej dochodu narodowego brutto. Ta całkowita kwota była o 731 mln EUR niższa niż w 2017 r., kiedy odsetek również był wyższy i wynosił 0,50%. Rada z rosnącym zaniepokojeniem zaobserwowała negatywną tendencję, a mianowicie to, że ogólnounijna wartość ODA zmniejszyła się drugi rok z rzędu. Wyraziła żal, że realizacja wspólnego celu zakładającego dostarczanie ODA wynoszącej 0,7% DNB, coraz bardziej się oddala. Rada potwierdziła swoje polityczne przywództwo i zaangażowanie na rzecz pomocy rozwojowej oraz przypomniała o indywidualnych i wspólnych zobowiązaniach UE i jej państw członkowskich na rzecz ODA ustanowionych w Nowym europejskim konsensusie w sprawie rozwoju.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.