Rada przyjęła 16 maja br.  konkluzje Rady o spójności polityki na rzecz rozwoju. Rada przypomina o wynikającym z Traktatu obowiązku uwzględniania celów współpracy na rzecz rozwoju we wszystkich politykach wewnętrznych i zewnętrznych i podkreśla znaczenie spójności polityki na rzecz rozwoju jako jednego z podstawowych elementów wkładu UE w realizację Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju.

   Rada uznaje dotychczasowe postępy w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju i wzywa do dalszych wysiłków w celu zapewnienia, by w politykach niedotyczących rozwoju uwzględniać cele rozwoju krajów partnerskich, i tym samym minimalizować negatywne skutki. Rada zwraca uwagę na konieczność skoncentrowania działań na kwestii zrównoważoności, tworzenia sytuacji korzystnych dla wszystkich i wzmocnienia pozytywnego wpływu unijnych polityk na kraje rozwijające się, m.in. poprzez promowanie synergii i ograniczenie kompromisów między poszczególnymi obszarami polityki.
   Rada uznaje też, że wola polityczna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju. Powtarza swoje polityczne zobowiązanie do promowania podejść obejmujących całą administrację rządową, do zapewnienia politycznego nadzoru i działań koordynacyjnych na wszystkich szczeblach oraz do wspierania opartego na dowodach kształtowania polityki i podejmowania decyzji w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Kontekst
   Spójność polityki na rzecz rozwoju ma na celu zmniejszenie sprzeczności i budowanie synergii między różnymi politykami unijnymi z korzyścią dla krajów rozwijających się oraz dla zwiększenia skuteczności współpracy na rzecz rozwoju. Zakłada ona uwzględnianie gospodarczych, społecznych i środowiskowych elementów zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach kształtowania polityki. Wprowadzono ją do unijnego prawa pierwotnego w 1992 r. Traktatem z Maastricht, a następnie prawnie wzmocniono w Traktacie z Lizbony w 2009 r.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.