Rada UE dyskutowała 14 maja br. o stałej współpracy strukturalnej po upływie pierwszego roku od jej rozpoczęcia. Przyjęła zalecenie oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO). Rada podkreśla, że uczestniczące państwa członkowskie poczyniły postępy w zwiększaniu budżetów na obronność i wspólnych inwestycji w dziedzinie obronności – łącznie nakłady budżetowe na obronność w 2018 r. wzrosły o 3,3%, a w 2019 r. – o 4,6%.

   Kolejną pozytywną tendencją jest fakt, że uczestniczące państwa członkowskie coraz częściej w ramach krajowego planowania obronnego wykorzystują unijne narzędzia, inicjatywy i instrumenty, takie jak zmieniony plan rozwoju zdolności (CDP), skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD) i Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP). Rozpoczęły one przygotowywania do Europejskiego Funduszu Obronnego na okres 2021–2027, który ma być następcą programu EDIDP.
   Rada zachęca uczestniczące państwa członkowskie, aby dokonywały dalszych postępów w wypełnianiu dalej idących zobowiązań dotyczących większego zbliżania swoich systemów obronnych, w szczególności w celu zintensyfikowania rozwoju zdolności w oparciu o współpracę. Zachęca je również do podejmowania dalszych wysiłków w zakresie zobowiązań dotyczących zwiększania dostępności i możliwości rozmieszczenia sił, w tym do celów misji i operacji wojskowych w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
   Ponadto państwa członkowskie powinny przyspieszyć prace i skoncentrować się na szybkiej i skutecznej realizacji 34 projektów PESCO, w których uczestniczą, tak aby uzyskać konkretne rezultaty i wyniki. Wiele projektów PESCO jest odpowiedzią na unijne priorytety w zakresie rozwoju zdolności, stanowiące równocześnie odzwierciedlenie priorytetów NATO. Z tego powodu nadal trzeba będzie dbać o zapewnianie spójności między odpowiednimi działaniami UE i NATO. W zaleceniu przewidziano również, że po 2019 r. kolejna runda zaproszeń do składania propozycji projektów PESCO będzie miała miejsce w 2021 r.
Informacje ogólne
   11 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną (PESCO). Dzięki PESCO państwa członkowskie UE, które zdecydują się uczestniczyć w tej formie współpracy, będą mogły ściślej współdziałać w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Te stałe ramy współpracy obronnej pozwolą państwom, które mają taką wolę i możliwości, na wspólne rozwijanie zdolności obronnych, inwestowanie w te same projekty oraz zwiększenie wkładu i gotowości operacyjnej swoich sił zbrojnych.
   11 grudnia 2017 r. Rada uzgodniła 17 pierwszych projektów, które oficjalnie przyjęła 6 marca 2018 r. 11 listopada 2018 r. Rada przyjęła 17 dodatkowych projektów. Projekty te dotyczą m.in. szkoleń, rozwijania zdolności, gotowości operacyjnej na lądzie, na morzu i w powietrzu, a także cyberobrony.
   25 państw uczestniczących w PESCO to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.
Za: Rada UE
 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.