UE wprowadzi wkrótce uproszczone przepisy dla kontrahentów niefinansowych, mniejszych kontrahentów finansowych i funduszy emerytalnych wykorzystujących instrumenty pochodne. Rada UE przyjęła 14 maja br. rozporządzenie ulepszające obecne przepisy o pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.

   Rozporządzenie o infrastrukturze rynku europejskiego (EMIR), przyjęte w 2012 r., było jednym z elementów unijnej odpowiedzi regulacyjnej na kryzys finansowy. Miało w szczególności wyeliminować trudności, które pojawiły się w latach 2007–2008 na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.
   Przyjęte przez ministrów rozporządzenie służy nowelizacji i uproszczeniu rozporządzenia EMIR. Ma zniwelować nieproporcjonalne koszty regulacyjne, zwiększyć przejrzystość oraz usprawnić dostęp niektórych kontrahentów do usług rozliczeniowych.
   W szczególności rozporządzenie wprowadza nową kategorię „mniejszych kontrahentów finansowych”, których transakcje nie będą musiały być rozliczane przez kontrahenta centralnego (CCP), ale którzy będą nadal podlegać obowiązkowi ograniczania ryzyka. Dla mniejszych kontrahentów niefinansowych rozporządzenie redukuje też obowiązki rozliczeniowe. Ponadto przedłuża tymczasowe zwolnienie systemów emerytalnych z obowiązku rozliczania o 2 lata (do których będzie można jeszcze dwukrotnie dodać jeden rok).
   Nowelizacja racjonalizuje też obowiązki zgłaszania, tak by poprawić jakość zgłaszanych danych, zwiększyć skuteczność nadzoru i zwiększyć dostęp do usług rozliczeniowych dzięki usunięciu niepotrzebnych barier.
Co dalej?
   Rozporządzenie zostanie podpisane w tygodniu rozpoczynającym się 20 maja i wejdzie w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.