14 maja br. Rada UE przyjęła całościowy pakiet legislacyjny, który zmniejszy ryzyko w sektorze bankowym i dodatkowo uodporni banki na potencjalne wstrząsy.

   Pakiet nowelizuje przepisy o wymogach kapitałowych (rozporządzenie 575/2013 i dyrektywę 2013/36/UE) – tak by wzmocnić banki pod względem kapitałowym i płynnościowym – oraz przepisy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji upadających banków (dyrektywę 2014/59/UE i rozporządzenie 806/2014).
   „Przyjęliśmy centralny element europejskiego programu reform finansowych. Stanowi on krok ku pogłębieniu unii gospodarczej i walutowej. Dostosowuje też przepisy UE do jej zobowiązań międzynarodowych. Dzięki nowym ważnym środkom, takim jak wiążący wskaźnik dźwigni (dla wszystkich banków) czy wymóg całkowitej zdolności do pokrycia strat (dla największych instytucji), banki będą lepiej dokapitalizowane i lepiej przygotowane na zawirowania rynkowe” – powiedział Eugen Teodorovici, minister finansów Rumunii, która aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie.
   Nowelizacja służy wdrożeniu reform uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym po kryzysie finansowym z lat 2007–2008. Ma wzmocnić sektor bankowy i wyeliminować utrzymujące się jeszcze problemy w dziedzinie stabilności finansowej. Pakiet został przedstawiony w listopadzie 2016 r. i uwzględnia elementy ustalone przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej.
   Pakiet przewiduje zwłaszcza następuje środki:
• wiążący wskaźnik dźwigni dla wszystkich instytucji oraz bufor wskaźnika dźwigni dla wszystkich globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
• wskaźnik stabilnego finansowania netto
• nowe przepisy sprawozdawcze o ryzyku rynkowym, w tym zmniejszające wymogi odnośnie do sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz upraszczające wymogi odnośnie do ryzyka rynkowego i płynności dla małych, mniej złożonych banków, tak by wszystkim bankom w UE zapewnić proporcjonalne ramy
• wymóg dla pozaunijnych instytucji prowadzących znaczną działalność w UE, aby posiadały unijną pośrednią jednostkę dominującą
• nowy wymóg całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
• lepiej dopracowany minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) oraz zasady podporządkowania dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i innych dużych banków
• nowe uprawnienia moratoryjne dla organów restrukturyzacyjno-likwidacyjnych.
   Pakiet obejmuje też różne specjalne środki uwzględniające specyfikę UE, np. zachęty do inwestycji w infrastrukturę publiczną i MŚP czy przepisy o ryzyku kredytowym ułatwiające zbywanie kredytów zagrożonych.
Co dalej?
   Gdy przyjęte przepisy zostaną podpisane w tygodniu rozpoczynającym się 20 maja, cały pakiet zostanie opublikowany w czerwcu w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie 20 dni później. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać w połowie 2021 r.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.