Rada przyjęła 14 maja br. dwa rozporządzenia ustanawiające ramy interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Łatwiejsza wymiana informacji znacząco poprawi bezpieczeństwo w UE, umożliwi skuteczniejsze odprawy na granicach zewnętrznych, pozwoli lepiej wykrywać multiplikację tożsamości i pomoże w zapobieganiu nielegalnej migracji i jej zwalczaniu. Jednocześnie w pełni przestrzegane będą prawa podstawowe.

   Interoperacyjność systemów informacyjnych sprawi, że będą się one dopełniać, pozwolą na sprawniejszą prawidłową identyfikację osób i ułatwią walkę z oszustwami dotyczącymi tożsamości. Wprowadzone zostaną następujące elementy interoperacyjności:
• europejski portal wyszukiwania, który pozwoli właściwym organom dokonywać kwerend w kilku systemach informacyjnych jednocześnie z użyciem danych osobowych i biometrycznych
• wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych, który pozwoli przeszukiwać i porównywać dane biometryczne (odciski palców i wizerunki twarzy) z kilku systemów
• wspólne repozytorium danych identyfikacyjnych, które będzie zawierać dane osobowe i dane biometryczne obywateli państw trzecich dostępne w kilku systemach informacyjnych UE
• moduł wykrywający multiplikację tożsamości, który sprawdzi, czy dane osobowe stosowane w danej kwerendzie istnieją w innych systemach objętych interoperacyjnością i wykryje multiplikację tożsamości związaną z tym samym zestawem danych biometrycznych.
   Systemy, których dotyczą oba rozporządzenia, będą stanowić wsparcie dla organów krajowych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania granicami i migracją, rozpatrywania wniosków wizowych i w zakresie azylu. Nowe rozporządzenia nie zmieniają praw dostępu ustalonych w podstawie prawnej dla każdego europejskiego systemu informacyjnego. Ułatwią natomiast i poprawią wymianę informacji.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.