13 maja 2019 r. Rada przyjęła roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2018 r. Według sprawozdania w 2018 r. UE utrzymała pozycję lidera w zakresie ochrony i propagowania praw człowieka w szybko zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Angażowała się w działania na całym świecie, zgodnie z celami przedstawionymi w planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji (2015–2019). Rada uznała, że w niestabilnym i nieprzewidywalnym świecie plan działania walnie przyczynił się do postępów w realizacji programu na rzecz praw człowieka.

   W 2018 r, przypadła 70. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W trakcie roku UE nadal zdecydowanie popierała propagowanie i ochronę praw człowieka będących podstawą multilateralizmu, co jest szczególnie ważne w czasach, w których obserwuje się poważne negatywne tendencje w dziedzinie praw człowieka i demokracji na całym świecie.
   W 2018 r. nastąpił wzrost liczby gróźb wobec dziennikarzy i innych pracowników mediów oraz naruszeń ich praw, co jeszcze bardziej ograniczyło przestrzeń dla wolnego dziennikarstwa. Zgodnie z priorytetami globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w dalszym ciągu zdecydowanie sprzeciwiała się jakimkolwiek nieuzasadnionym ograniczeniom wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń.
   W myśl sprawozdania rok 2018 upłynął jednak nie tylko pod znakiem wyzwań i przeszkód w dziedzinie praw człowieka, miały też miejsce zmiany pozytywne. W 2018 r. UE prowadziła działania zmierzające do rozpoznania i wsparcia pozytywnych przykładów dotyczących praw człowieka, odwołując się do wizji zawartej w agendzie 2030, opartej na tych prawach. Prowadzona przez UE inicjatywa „Dobre przykłady realizacji praw człowieka”, zapoczątkowana na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, wywołała szeroki ponadregionalny oddźwięk i ma być skutecznym narzędziem na rzecz pozytywnych zmian w przyszłości.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.