13 maja 2019 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie stosunków UE z Ameryką Łacińską i Karaibami. Nawiązują one do wspólnego komunikatu Wysokiego Przedstawiciela i Komisji pt. „UE, Ameryka Łacińska i Karaiby: partnerska współpraca na rzecz wspólnej przyszłości” z 17 kwietnia 2019 r.

   W ostatniej dekadzie stosunki między UE a Ameryką Łacińską i Karaibami uległy znacznemu zacieśnieniu. Łącznie UE oraz Ameryka Łacińska i Karaiby zapewniają 25% światowego PKB; wywodzi się z nich jedną trzecia członków ONZ i niemal połowa grupy G-20. Wspólne działania podejmowane przez oba regiony miały istotne znaczenie w wypracowaniu przełomowych umów wielostronnych, takich jak Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, program działań z Addis Abeby i porozumienie paryskie.
   Rada zwróciła uwagę, że chociaż w ostatniej dekadzie gospodarki UE oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów stały się lepiej zintegrowane, istnieje w tej dziedzinie ogromny potencjał, który należy wykorzystać. UE pozostaje największym inwestorem w państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a inwestycje tych państw w Europie znacznie się zwiększają. Dobrobyt UE i Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest w coraz większym stopniu dzielony i powinien być dalej wzmacniany poprzez zwiększanie inwestycji prywatnych oraz skuteczne wykorzystywanie istniejących umów handlowych.
   Rada podkreśliła, że Ameryka Łacińska i Karaiby oraz UE to kluczowi partnerzy, których łączą wspólne wartości i interesy i którzy powinni jeszcze ściślej współpracować w kontekście wielostronnym, zwłaszcza w ramach ONZ i WTO, by promować demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, wzrost, zatrudnienie, inwestycje, możliwości gospodarcze i zrównoważony rozwój, by budować odporniejsze społeczeństwa, a także by chronić i propagować pokój i bezpieczeństwo, multilateralizm oraz międzynarodowy ład oparty na zasadach.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.