Rada przedłużyła 13 maja br. mandat unijnej misji doradczej EUAM na Ukrainie do 31 maja 2021 r. Zatwierdziła też większy o ponad 25% budżet na najbliższe 2 lata – w wysokości 54 mln EUR. Wzrost budżetu odzwierciedla intensyfikację działań misji, w tym utworzenie drugiej mobilnej jednostki, która zostanie rozmieszczona we wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainie.

   Ogólnym celem misji EUAM jest udzielanie Ukrainie wsparcia w tworzeniu stabilnych, rozliczalnych i skutecznych służb bezpieczeństwa, umacniających praworządność. Nadrzędnym założeniem tego procesu jest przywrócenie zaufania mieszkańców Ukrainy do cywilnych służb bezpieczeństwa. EUAM Ukraine wspiera reformę cywilnego sektora bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z policją, innymi organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza prokuraturą.
   Misja zapewnia władzom ukraińskim doradztwo strategiczne i wspomaga je działalnością operacyjną, w tym szkoleniami. Jej 5 priorytetów to: 1) zarządzanie zasobami ludzkimi, 2) dochodzenia, 3) porządek publiczny, 4) współpraca policji ze społecznościami lokalnymi oraz 5) jasny podział kompetencji. Ponadto misja skupia się na 3 kwestiach przekrojowych: prawach człowieka i kwestii płci społeczno-kulturowej, walce z korupcją i dobrych rządach. Między innymi misja pomaga realizować nową koncepcję porządku publicznego: obecnie doradza, jak zreformować sektor publiczny i prowadzić nadzór parlamentarny, co ma związek z ustawą o bezpieczeństwie narodowym uchwaloną w czerwcu 2018 r.
   Misja EUAM Ukraine jest nieuzbrojoną misją cywilną bez kompetencji wykonawczych. Jej główna siedziba znajduje się w Kijowie, a biura terenowe – we Lwowie, w Charkowie i w Odessie. Realizuje też projekty na terenie całego kraju. Misja powstała 22 lipca 2014 r. Rozpoczęła działanie 1 grudnia 2014 r. i liczy obecnie ponad 300 członków personelu.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.