Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Marszałkowi Sejmu opinię prawną dotyczącą projektowanych zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.

   Zdaniem projektodawców, proponowane zmiany stanowią wykonanie niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ich założeniem jest wyłączenie możliwości wniesienia odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wydanych w indywidualnych sprawach dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
   Zdaniem HFPC, rozwiązanie to w sposób niekonstytucyjny ograniczy prawo jednostki, w tym wypadku kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, do kontroli zgodności działania KRS z przepisami prawa. W rezultacie spowoduje to ograniczone stosowanie względem KRS konstytucyjnej zasady legalizmu i zagrozi wydawaniem uchwał przez Radę z naruszeniem prawa.
   „Konsekwencją takiego stanu rzeczy byłoby ryzyko rozpoznawania spraw obywateli przez sędziów powołanych z naruszeniem przepisów. Tymczasem Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gwarantuje każdemu rozpoznanie jego sprawy przez sąd ustanowiony zgodnie z prawem. Potwierdził to niedawno Europejski Trybunał Praw Człowieka w jednej ze spraw przeciwko Islandii” – tłumaczy Marcin Wolny, prawnik HFPC.
   Ponadto HFPC zwróciła uwagę, że każdy z kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego korzysta z konstytucyjnego prawa dostępu do urzędu publicznego na jednakowych zasadach. „Pozbawienie takich kandydatów możliwości wniesienia odwołania do sądu, w istocie uczyni z omawianej gwarancji konstytucyjnej pustą regulację. Dodatkowo stanowić będzie przejaw nierównego traktowania. Kandydatom na sędziów sądów powszechnych mogą bowiem wnosić odwołania od uchwał KRS wydanych w jednostkowych sprawach dotyczących powołania ich na ten urząd” – dodaje Marcin Wolny.
   Z opinią można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.