Unijne przepisy regulujące wewnętrzny rynek gazu będą mieć w przyszłości zastosowanie także do gazociągów łączących państwa członkowskie z państwami trzecimi. Rada UE przyjęła 15 kwietnia br. formalnie zmianę w tzw. dyrektywie gazowej. W ten sposób chce zlikwidować lukę prawną w unijnych uregulowaniach i pobudzić konkurencyjność na rynku gazu. To ostatni krok w procesie ustawodawczym.

   „Bardzo się cieszę z przyjęcia tego istotnego aktu. Ciężko pracowaliśmy, by osiągnąć porozumienie akceptowalne dla wszystkich. Myślę, że obecnie dysponujemy rozwiązaniem, które zagwarantuje nam uczciwy i konkurencyjny europejski rynek gazu” – powiedział Anton Anton, rumuński minister energii.
   Ogólnym celem zmiany jest to, by przepisami regulującymi wewnętrzny rynek gazu w UE objęte były także gazociągi łączące państwa członkowskie z państwami trzecimi, a dokładnie te ich odcinki, które znajdują się na terytorium państw członkowskich i w obrębie ich wód terytorialnych. Najważniejsze elementy unijnych przepisów w zakresie rynku gazu, określonych w tzw. dyrektywie gazowej z 2009 r., to m.in. rozdzielenie własności, dostęp stron trzecich, niedyskryminacyjne taryfy i wymogi dotyczące przejrzystości.
   Przyjęta zmiana umożliwia przyznawanie odstępstw w przypadku już istniejących gazociągów do i z państw trzecich, a także przewiduje jasne procedury negocjowania z państwami trzecimi i stosowania odstępstw w przypadku nowych gazociągów.
Kontekst i dalsze kroki
   Komisja Europejska zaproponowała zmianę dyrektywy gazowej w listopadzie 2017 r. 12 lutego 2019 r. rumuńska prezydencja Rady porozumiała się w sprawie tej propozycji z Parlamentem Europejskim. 4 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził tę zmianę w głosowaniu plenarnym.
   Przyjęcie przez Radę tego aktu jest ostatnim etapem procedury legislacyjnej. Nowa dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od momentu wejścia dyrektywy w życie państwa członkowskie będą miały 9 miesięcy na transpozycję jej przepisów.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.