Rada UE uzgodniła 15 kwietnia br. kluczowe fragmenty projektu decyzji ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji „Horyzontu Europa”, ramowego programu UE w dziedzinie badan i  innowacji na lata 2021–2027. Program wskazuje cele operacyjne i rodzaje działań mające obowiązywać podczas realizacji „Horyzontu Europa”.

   Decyzja mówi o:
• ogólnych kierunkach działalności badawczej w ramach każdego z klastrów „Horyzontu Europa”
• dziedzinach ewentualnych misji i zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich
• procesie wieloletniego planowania strategicznego, który ma zostać przeprowadzony przez Komisję przy odpowiednio wczesnym i ścisłym udziale państw członkowskich
• ustanowieniu przez Komisję Europejskiej Rady ds. Innowacji
• programach prac służących realizacji programu szczegółowego, które ma przyjmować Komisja
• poszerzeniu uczestnictwa w działalności badawczej w ramach „Horyzontu Europa”
• wzmocnieniu europejskiej przestrzeni badawczej.
   Dzisiejsze porozumienie nie dotyczy kwestii horyzontalnych ani finansowych, gdyż te są omawiane obecnie w ramach negocjacji w sprawie unijnych wieloletnich ram finansowych 2021–2027. Kwestie te, a zwłaszcza ostateczne kwoty, będą zależeć od porozumienia w sprawie wieloletnich ram. Wskazówki polityczne w tej sprawie wydadzą wcześniej szefowie państw i rządów.
Co dalej?
  Rada przyjmie proponowaną decyzję, po tym jak otrzyma opinię Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i po tym jak wypracowane zostanie pełne porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych i projektu rozporządzenia o „Horyzoncie Europa”.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.