10 kwietnia 2019 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła konkluzje w sprawie brexitu.

Konkluzje Rady Europejskiej:
1. Rada Europejska przyjmuje do wiadomości pismo premier Theresy May z dnia 5 kwietnia 2019 r., w którym premier zwraca się z wnioskiem o dalsze przedłużenie okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE.
2. Odpowiadając na ten wniosek, Rada Europejska zgadza się na przedłużenie w celu umożliwienia ratyfikacji umowy o wystąpieniu. Okres takiego przedłużenia nie powinien być dłuższy, niż to konieczne, a w każdym razie nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r. Jeżeli obie strony ratyfikują umowę o wystąpieniu przed tą datą, wystąpienie będzie miało miejsce pierwszego dnia następnego miesiąca.
3. Rada Europejska podkreśla, że nie można dopuścić do tego, by przedłużenie okresu naraziło na szwank bieżące funkcjonowanie Unii i jej instytucji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nadal będzie państwem członkowskim UE w dniach 23–26 maja 2019 r. i jeżeli do dnia 22 maja 2019 r. nie ratyfikuje umowy o wystąpieniu, będzie musiało przeprowadzić wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z prawem Unii. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie wypełni tego obowiązku, wystąpienie będzie miało miejsce w dniu 1 czerwca 2019 r.
4. Rada Europejska ponownie potwierdza, że nie ma możliwości renegocjowania umowy o wystąpieniu, a wszelkie jednostronne zobowiązania, oświadczenia lub inne akty powinny być zgodne z brzmieniem i duchem umowy o wystąpieniu i nie mogą utrudniać jej realizacji.
5. Rada Europejska podkreśla, że takie przedłużenie nie może zostać wykorzystane do rozpoczęcia negocjacji na temat przyszłych stosunków. Gdyby jednak stanowisko Zjednoczonego Królestwa miało ulec zmianie, Rada Europejska jest gotowa ponownie rozważyć deklarację polityczną określającą przyszłe stosunki, zgodnie ze stanowiskami i zasadami zawartymi w swoich wytycznych i oświadczeniach, w tym w odniesieniu do zakresu terytorialnego przyszłych stosunków.
6. Rada Europejska odnotowuje, że w okresie przedłużenia Zjednoczone Królestwo pozostanie państwem członkowskim z pełnią praw i obowiązków zgodnie z art. 50 TUE oraz że Zjednoczone Królestwo ma prawo w każdym momencie wycofać swoją notyfikację.
7. Rada Europejska odnotowuje zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa do postępowania w sposób konstruktywny i odpowiedzialny przez cały okres przedłużenia z poszanowaniem obowiązku lojalnej współpracy i oczekuje, że Zjednoczone Królestwo wypełni to zobowiązanie i obowiązek traktatowy w sposób odzwierciedlający jego sytuację jako występującego państwa członkowskiego. W tym celu Zjednoczone Królestwo powinno ułatwiać wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby zagrażać osiągnięciu celów Unii, w szczególności podczas uczestnictwa w procesach decyzyjnych Unii.
8. Oprócz posiedzeń na mocy art. 50 TUE 27 państw członkowskich i Komisja – w stosownych przypadkach wraz z innymi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii – w dalszym ciągu będą spotykać się oddzielnie na wszystkich szczeblach, by omawiać kwestie dotyczące sytuacji po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa.
9. Rada Europejska będzie nadal zajmować się tą kwestią i dokona przeglądu postępów na swoim posiedzeniu w czerwcu 2019 r.

Za: RE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.