Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. konkluzje o wdrażaniu przez UE oenzetowskiej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Powstała ona w 2015 r. i zawiera 17 celów zrównoważonego rozwoju. Horyzontalny charakter agendy sprawia, że jej realizacja wymaga od UE i jej państw członkowskich podejścia przekrojowego. Na początku tego roku Komisja opublikowała dokument pt. „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”, na który konkluzje są odpowiedzią.

   W konkluzjach Rada zwraca uwagę na znaczenie zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej i podkreśla, że w interesie UE jest dalsza wiodąca rola w realizacji agendy i jej celów. Rada apeluje, by przyspieszyć realizację agendy „zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i światowym, jako jeden z nadrzędnych priorytetów UE, tak aby przynieść korzyści obywatelom Unii i wesprzeć jej wiarygodność w Europie i na całym świecie”.
   Rada z zadowoleniem przyjmuje dokument Komisji, jako pilnie potrzebny wkład w dyskusję nad bardziej zrównoważoną przyszłością oraz w ustalanie priorytetów strategicznych dla nowej Komisji. Najważniejsze polityczne fundamenty zrównoważonej przyszłości wskazane przez Radę to zdecydowane przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dążenie do neutralności klimatycznej, ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, walka ze zmianą klimatu, zrównoważone rolnictwo i system żywnościowy, a także bezpieczne, zrównoważone i niskoemisyjne: energia, budynki i mobilność. Rada podkreśla też, że należy sprzyjać spójności europejskiej, i apeluje o wzmocnienie wymiaru społecznego.
   Ponadto Rada powtarza wcześniejszy apel do Komisji o opracowanie całościowej, przekrojowej strategii wdrożeniowej, w której nakreślone zostaną harmonogramy, cele i konkretne środki odzwierciedlenia agendy i uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju w głównym nurcie wszystkich stosownych wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.