Rada UE przyjęła 9 kwietnia br.  decyzję o utworzeniu grupy mędrców wysokiego szczebla ds. europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju. Grupa będzie się składać z ośmiu niezależnych członków, a jej przewodniczącym będzie Thomas Wieser. Grupa ma czas do października 2019 r., by przedstawić sprawozdanie wskazujące wyzwania i możliwości dotyczące racjonalizacji finansowania polityk rozwojowych na szczeblu UE. Sprawozdanie to ma również zalecić możliwe warianty reformy obecnego systemu.

   Grupa ma przede wszystkim przyjrzeć się wszystkim istniejącym instrumentom na rzecz rozwoju zarządzanym przez Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i określić, jak zmaksymalizować wartość dodaną europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju, mając na względzie obecnie zaangażowane organy krajowe i międzynarodowe.
    Podstawą zaleceń grupy mędrców mają być:
• ocena zdolności obecnego systemu do realizacji priorytetów UE w działaniach zewnętrznych i w dziedzinie rozwoju
• analiza mocnych i słabych stron wszystkich instrumentów i zaangażowanych podmiotów
• potencjał poszczególnych instytucji w zakresie dalszego zwiększania zaangażowania sektora prywatnego i zaciągania pożyczek państwowych.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.