Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. rozporządzenie przewidujące, że po brexicie Brytyjczycy przybywający do strefy Schengen na krótki pobyt (90 dni w dowolnym okresie 180-dniowym) będą korzystać z ruchu bezwizowego. Rozporządzenie zostanie teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do podpisu, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

  W myśl unijnych przepisów zwolnienie z wymogu wizowego jest przyznawane na zasadzie wzajemności. Rząd brytyjski oświadczył, że nie zamierza wymagać wiz od obywateli UE wjeżdżających do Wielkiej Brytanii na krótki pobyt. Gdyby jednak Wielka Brytania wprowadziła w przyszłości wymóg wizowy wobec obywateli choćby jednego państwa członkowskiego, trzeba będzie zastosować mechanizm wzajemnościowy. Wtedy 3 główne instytucje UE oraz państwa członkowskie będą musiały podjąć natychmiastowe działania. Przestrzeganie zasady wzajemności będzie stale monitorować Komisja, która w razie jakichkolwiek zdarzeń mogących tę zasadę naruszać będzie informować natychmiast Parlament Europejski i Radę.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.