W sytuacji wzrostu globalnej konkurencji UE uzyskała skuteczne narzędzie eliminujące nieuczciwe praktyki handlowe pojawiające się w transporcie lotniczym, stosowane przez firmy spoza UE. Przyjęte 9 kwietnia br. przez Radę UE rozporządzenie ma zapewnić zdrową konkurencję i pomóc utrzymać wysoką jakość sieci połączeń lotniczych w całej UE. Wstępne porozumienie prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły 20 listopada 2018 r.

   Uczciwa konkurencja między przewoźnikami sprzyja zapewnieniu konsumentom szerszego wyboru połączeń lotniczych w przystępnych cenach.
   Rozporządzenie uprawnia Komisję do przeprowadzenia dochodzenia i przyjęcia finansowych lub operacyjnych środków kompensacyjnych, w przypadku gdy linia lotnicza spoza UE stosuje praktyki, które zakłócają rynek oraz powodują szkodę dla unijnego przewodnika lotniczego lub wyraźne ryzyko wystąpienia takiej szkody.
   Zarówno środki finansowe, jak i operacyjne Komisja przyjmować będzie w drodze aktu wykonawczego. Środki operacyjne podlegać będą jednak bardziej rygorystycznej procedurze.
   Nowe przepisy zastępują istniejące rozporządzenie nr 868/2004, które okazało się nieskuteczne i nigdy nie było stosowane w praktyce. Na szczeblu międzynarodowym ani Światowa Organizacja Handlu (WTO), ani Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nie zapewniają ram, które regulowałyby konkurencję wśród przewoźników lotniczych.
   Dzisiejsze głosowanie Rady kończy procedurę ustawodawczą. Parlament Europejski przeprowadził głosowanie 14 marca 2019 r. Rozporządzenie zostanie podpisane przez obie instytucje, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni później.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.