UE wprowadza nowe przepisy usprawniające wymianę przez państwa członkowskie informacji na temat wyroków skazujących dotyczących obywateli państw trzecich. Dzięki reformie europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) będzie zawierał także scentralizowaną bazę z informacjami o wyrokach skazujących obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN).

   Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. formalnie pakiet dotyczący ECRIS: rozporządzenie i dyrektywę. Oznacza to koniec procesu prawodawczego.
   Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące utworzenia scentralizowanego systemu, określa dane, które system ten ma zawierać, oraz prawa dostępu. W scentralizowanym systemie znajdą się dane niezbędne do zidentyfikowania konkretnej osoby, a informacje w nim zawarte będą dotyczyć obywateli państw trzecich, a także osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i państwa trzeciego. Informacje o samym wyroku skazującym nadal można uzyskać jedynie od skazującego państwa członkowskiego.
   Rozporządzenie ustanawia też podział obowiązków między państwami członkowskimi a agencją eu-LISA, która jest odpowiedzialna za rozwijanie i obsługę systemu.
Co dalej?
   Formalne głosowanie oznacza koniec procesu prawodawczego. Rozporządzenie i dyrektywa zostaną teraz formalnie podpisane, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym.
   Rozporządzenie przewiduje, że Komisja zdecyduje o dacie uruchomienia systemu ECRIS-TCN, jak tylko państwa członkowskie i eu-LISA zakończą wstępne przygotowania.
Współpraca z Danią
   Mimo że Dania nie uczestniczy w przyjęciu pakietu ustawodawczego, Rada przyjęła dziś – w odpowiedzi na oświadczenie Danii – wspólne oświadczenie o kontynuowaniu korzystania przez ten kraj z systemu ECRIS.
Informacje ogólne
   W skład pakietu dotyczącego ECRIS wchodzą rozporządzenie, które ustanawia scentralizowany system identyfikowania państwa członkowskiego lub państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących dotyczących obywatela państwa trzeciego, oraz dyrektywa, która zmienia obowiązującą decyzję ramową o ECRIS, uwzględniając ten nowy scentralizowany system informowania o obywatelach państw trzecich.
   System ECRIS utworzono w 2012 roku. Dzięki niemu państwa członkowskie mogą w skuteczny sposób wymieniać między sobą informacje o wyrokach skazujących wydanych w UE. Obecnie większość wymienianych informacji dotyczy obywateli UE, a system jest zdecentralizowany – każde państwo członkowskie przechowuje informacje o swoich obywatelach. Mimo że wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich za pośrednictwem ECRIS jest już możliwa, brakuje wspólnej europejskiej procedury lub wspólnego mechanizmu, które sprawiłyby, że działania takie będą efektywne.
   Zgodnie z obecnymi przepisami informacje o wyrokach skazujących dotyczących obywateli państw trzecich przebywających w UE nie są gromadzone w państwie członkowskim obywatelstwa, jak ma to miejsce w przypadku obywateli UE, lecz są przechowywane w różnych państwach członkowskich, w których wydano poszczególne wyroki. Jedynym sposobem uzyskania pełnych informacji na temat wcześniejszej karalności danego obywatela państwa trzeciego jest zatem rozesłanie do wszystkich państw członkowskich wniosku o ich przekazanie.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.