UE zaostrza walkę z oszustwami dotyczącymi bezgotówkowych środków płatniczych (karty kredytowe, zakupy przez internet itp.). W tym celu chce ulepszyć i unowocześnić obowiązujące przepisy. W związku z tym Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. formalnie dyrektywę o zwalczaniu fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Państwa członkowskie mają dwa lata na wdrożenie nowych przepisów.

   Dyrektywa aktualizuje obowiązujące przepisy, by zapewnić jasne i skuteczne ramy prawne, neutralne pod względem technologicznym. Eliminuje też przeszkody operacyjne, które utrudniają dochodzenia i ściganie. Przewiduje także działania zwiększające wiedzę społeczeństwa na temat oszukańczych technik, np. phishingu czy skimmingu.
Główne elementy dyrektywy
   Dyrektywa ma być neutralna pod względem technologicznym i obejmować nie tylko tradycyjne płatności bezgotówkowe, np. karty kredytowe czy czeki, lecz również nowe sposoby dokonywania płatności, które pojawiły się w ostatnich latach: cyfrowe portfele, płatności mobilne i waluty wirtualne.
   Nowe elementy to m.in.:
• harmonizacja definicji niektórych przestępstw internetowych, np. włamania do komputera ofiary czy phishingu
• harmonizacja przepisów dotyczących kar dla osób fizycznych: nie mniej niż pięć, cztery lub trzy lata więzienia, zależnie od przestępstwa, w przypadku gdy sędzia wyda „maksymalny” krajowy wyrok pozbawienia wolności za oszustwo związane z bezgotówkowymi środkami płatniczymi
• pomoc i wsparcie, by ofiary były w wystarczający sposób informowane o swoich prawach, a obywatele wiedzieli, jak się chronić przed takimi oszustwami
• wyjaśnienie zakresu jurysdykcji, by zapewnić skuteczniejszą walkę z oszustwami transgranicznymi.
   Dyrektywa zawiera jedynie przepisy minimalne, zatem państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady, w tym szerszą definicję przestępstw lub surowsze kary.
Co dalej?
   To formalne głosowanie oznacza koniec procesu prawodawczego. Dyrektywa zostanie teraz formalnie podpisana, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą mieć dwa lata (od daty publikacji) na wdrożenie nowych przepisów.
Informacje ogólne
   Szacuje się, że w 2013 r. dzięki oszustwom związanym z bezgotówkowymi środkami płatniczymi przestępcy dokonali kradzieży 1,44 mld EUR. Każdego roku obywatele UE otrzymują ok. 36 mld wiadomości typu phishing.
   Projekt dyrektywy Komisja przedstawiła we wrześniu 2017 r. jako część odpowiedzi UE na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Akt ten zaktualizuje decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW z 2001 r.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.