Liczba spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE rośnie lawinowo. Dlatego aby usprawnić jego działanie, Rada przyjęła 9 kwietnia br. nowy mechanizm filtrujący odwołania, zmieniając statut Trybunału Sprawiedliwości UE. Aby wprowadzić tę zmianę w życie, Rada zatwierdziła także szereg zmian w regulaminie postępowania przed Trybunałem.

   „Ulepszone przepisy usprawnią pracę Trybunału Sprawiedliwości UE. Wprowadzony zostanie mechanizm filtrujący, który pozwoli wskazać odwołania kwalifikujące się do rozpoznania. Tym samym Trybunał będzie mógł skupić się na meritum swojej działalności. Trybunał Sprawiedliwości jest przeciążony i musi dokonywać wyborów. Dzisiejsza decyzja zwiększy wydajność tej instytucji i ochronę sądową w UE” – powiedział George Ciamba, rumuński minister delegowany do spraw europejskich.
   Zatwierdzone rozporządzenie wprowadzi nowy mechanizm filtrujący w odniesieniu do odwołań od decyzji niektórych jednostek organizacyjnych UE. Odwołania wnoszone w sprawach, które były już rozpatrywane dwukrotnie – najpierw przez niezależną izbę odwoławczą, a następnie przez Sąd – nie trafią przed Trybunał Sprawiedliwości, chyba że zostanie wykazane, że odnoszą się do kwestii istotnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii. Ze statystyk wynika, że wiele takich odwołań jest oddalanych, ponieważ są one w sposób oczywisty bezzasadne lub niedopuszczalne.
   W szczególności nowe zasady będą miały zastosowanie do postępowań odwoławczych od decyzji następujących jednostek organizacyjnych UE:
• Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
• Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin
• Europejska Agencja Chemikaliów oraz
• Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.
   W ostatnich latach nastąpił olbrzymi wzrost liczb spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości. Nowa procedura zmniejszy obciążenie Trybunału, dzięki czemu będzie mógł skupić się na sprawach, które wymagają jego pełnej uwagi.
   Przyjęte rozporządzenie jest oparte na propozycji Trybunału Sprawiedliwości i zostało uzgodnione w negocjacjach między Trybunałem Sprawiedliwości, Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą. Rada zatwierdziła też dzisiaj zestaw zmian w regulaminie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, doprecyzowujących nowy system rozpatrywania odwołań.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.