Rada UE 8 kwietnia br. przyjęła konkluzje w sprawie strategicznego podejścia UE do międzynarodowych stosunków kulturalnych i w sprawie ustanowienia ram działania przez państwa członkowskie i instytucje unijne.

   W konkluzjach nakreślono cel, którym jest zwiększenie skuteczności i wpływu polityki zagranicznej UE poprzez włączenie międzynarodowych stosunków kulturalnych do zakresu instrumentów polityki zagranicznej. Uznano w nich, że niezbędne są międzysektorowe podejście do kultury oraz inkluzywność. Wezwano również państwa członkowskie, Komisję oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do wzmocnienia koordynacji oraz wytycznych strategicznych dotyczących najlepszych sposobów propagowania międzynarodowych stosunków kulturalnych.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.