Parlament Europejski 4 kwietnia br. przyjął w głosowaniu stanowisko do negocjacji z Radą w sprawie zmienionych przepisów dotyczących delegowania kierowców, czasu odpoczynku kierowców i lepszego egzekwowania przepisów dotyczących kabotażu. Część wprowadzonych zmian ma przeciwdziałać naruszeniom zasad konkurencji przez przewoźników rejestrujących fikcyjnie swoje siedziby w państwie innym niż to, w którym faktycznie mają siedzibę. Firmy te zwane są „skrzynkami na listy”, bo ich fikcyjne siedziby ograniczają się do pocztowych skrzynek.

Uczciwa konkurencja i kres nielegalnych praktyk
   Aby ułatwić wykrywanie przypadków łamania przepisów przez przewoźników, Parlament chce zastąpić istniejące już ograniczenia liczby przewozów kabotażowych (tj. dalszych przewozów na terenie innych państw UE niż państwo pochodzenia po pierwszej dostawie transgranicznej) limitem czasowym (3 dni) oraz wprowadzić rejestrację przekroczeń granicy za pomocą tachografów samochodowych.
   Poprawki przyjęte przez Parlament mają też zapobiec praktyce systemowych przewozów kabotażowych. Wprowadzają zasadę, że pojazd użyty do przewozu kabotażowego powinien wrócić przynajmniej na 60 godzin do kraju, w którym jest zarejestrowany zanim posłuży do dalszych przewozów kabotażowych.
   Zwalczaniu praktyki „skrzynek na listy” służyć ma wprowadzenie zasady, wedle której przewoźnicy drogowi mający zarejestrowaną siedzibę w danym państwie członkowskim faktycznie i w sposób ciągły powinni być w nim obecni oraz prowadzić faktyczną działalność przewozową w znacznej części z tego państwa.
   Przewoźnicy coraz częściej korzystają z lekkich pojazdów użytkowych w celu świadczenia międzynarodowych usług transportowych. Zdaniem Parlamentu powinny ich wtedy obowiązywać te same unijne normy, którym podlegają inni przewoźnicy.
Jasne zasady delegowania kierowców, mniej biurokracji
   Reforma ma na celu ustanowienie unijnych przepisów tworzących jasne zasady delegowania pracowników zatrudnionych jako kierowcy, zapobiegających nadmiernej biurokracji wynikającej ze zróżnicowania przepisów krajowych i zapewniających sprawiedliwe wynagrodzenie dla kierowców.
   Posłowie chcą, aby zasady delegowania miały zastosowanie do kabotażu i transportu transgranicznego, z wyłączeniem przewozów tranzytowych, przewozów dwustronnych i przewozów dwustronnych z jednym dodatkowym załadunkiem lub rozładunkiem w każdym kierunku (lub dwóch w drodze powrotnej).
   Parlament opowiadają się za wprowadzaniem technologii cyfrowych, które skrócą czas kontroli i zmniejsza ich uciążliwość dla kierowców. Chce również, aby organa krajowe skupiły się na przedsiębiorstwach najczęściej łamiących przepisy, ograniczając jednocześnie wyrywkowe kontrole przewoźników przestrzegających prawa.
Lepsze warunki pracy kierowców
   Posłowie zaproponowali również zmiany mające na celu poprawę warunków odpoczynku dla kierowców. Firmy będą musiały tak zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co najmniej co 4 tygodnie). Co do zasady, obowiązkowy odpoczynek na koniec tygodnia nie powinien odbywać się w kabinie pasażerskiej samochodu ciężarowego.
Wyniki głosowania
   Stanowisko Parlamentu w sprawie zasad delegowania kierowców zostało zatwierdzone 317 głosami za, 302 przeciw i 14 wstrzymującymi się (sprawozdawca: Ismail Ertug, S&D, DE).
   Stanowisko w sprawie przepisów dotyczących okresów odpoczynku kierowców zostało zatwierdzone 394 głosami za, 236 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu (sprawozdawca: Wim van de Camp, EPL, Holandia).
   Stanowisko w sprawie zmiany zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i rynku przewozów drogowych, określenia zasad dotyczących kabotażu i rozwiązania problemu przedsiębiorstw działających na zasadzie skrzynki na listy zostało przyjęte 371 głosami za, 251 przeciw, 13 osób wstrzymało się od głosu (sprawozdawca: Merja Kyllönen, GUE/NGL, Finlandia).
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.