Przyszły program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji nabiera kształtu. Ambasadorowie państw UE potwierdzili 27 marca br. na forum Komitetu Stałych Przedstawicieli wspólną interpretację (wspólne rozumienie) wypracowaną przez prezydencję rumuńską z Parlamentem Europejskim, jako część ogólnego kompromisu w sprawie pakietu „Horyzont Europa”, dotyczącą większości operacyjnych przepisów „Horyzontu Europa” – programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027.

   „Tylko innowacje pozwolą UE utrzymać silną, zrównoważoną i konkurencyjną gospodarkę. Dzisiejsze potwierdzenie wspólnej interpretacji dotyczącej „Horyzontu Europa” pomoże zapewnić terminowe uruchomienie programu w styczniu 2021 r. Uzgodniony tekst da naukowcom jasność co do odnośnych priorytetów UE, a obywatelom – pewność, że UE słucha ich postulatów” – powiedział Nicolae Hurduc, rumuński minister badań i innowacji.
   Program ramowy „Horyzont Europa” określa cele i strukturę programu, sposób jego finansowania oraz zasady dostarczania środków. „Horyzont Europa” to sztandarowy program UE wspierający badania i innowacje od koncepcji po wprowadzenie na rynek. Uzupełnia finansowanie krajowe i regionalne.
   Program będzie oparty na 3 wzajemnie uzupełniających się, połączonych filarach. Filar I „Doskonała baza naukowa” wesprze doskonałość badań w dziedzinie nauk podstawowych. Wzmocni naukowy prymat Unii i posłuży rozwijaniu wysokojakościowej wiedzy i umiejętności. Filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” wesprze badania dotyczące wyzwań społecznych i technologii przemysłowych w dziedzinach takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, technologie cyfrowe i kluczowe technologie prorozwojowe, klimat, energia, mobilność, żywność i zasoby naturalne. W związku z tymi dziedzinami ustanowiona zostanie ograniczona liczba misji badawczych i partnerstw w dziedzinie badań. Każda misja badawcza zawierać będzie portfolio działań badawczych. Filar III „Innowacyjna Europa” skupi się na zwiększaniu liczby przełomowych i radykalnych innowacji poprzez ustanowienie Europejskiej Rady ds. Innowacji. Rada ta będzie oferować kompleksową obsługę innowatorom o wysokim potencjale.
   Oprócz przepisów o tych 3 filarach są też przepisy mające zwiększyć efekty programu pod względem rozszerzenia uczestnictwa i wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej. Państwa członkowskie będą wspierane w maksymalnym wykorzystywaniu własnego potencjału badawczo-innowacyjnego. Rozporządzenie określa, które państwa członkowskie skorzystają z działań służących rozszerzaniu uczestnictwa.
   Tekst uzgodniony między Radą a Parlamentem Europejskim ulepsza pod różnymi względami pierwotną propozycję Komisji. Przewiduje, że Europejska Rada ds. Innowacji będzie pod pewnymi warunkami mogła też służyć wsparciem tylko dotacyjnym lub tylko kapitałowym. Co do misji uzgodniony tekst nie tylko doprecyzowuje warunki, ale też wskazuje, w jakich dziedzinach będzie można organizować misje i partnerstwa. Podkreśla też decydującą rolę państw członkowskich w definiowaniu priorytetów badawczo-innowacyjnych. Wzmacnia ponadto przepisy o rozszerzaniu uczestnictwa.
   Ponieważ nie zostały jeszcze całościowo uzgodnione nowe wieloletnie ramy finansowe UE, obecne porozumienie nie dotyczy przepisów o skutkach budżetowych. Nie dotyczy też przepisów o uczestnictwie państw trzecich ani o synergiach z innymi programami finansowymi UE. Również większość motywów będzie jeszcze wymagać negocjacji – do przeprowadzenia z nowym Parlamentem.
    Wspólna interpretacja została potwierdzona jako część kompromisu w sprawie całego pakietu „Horyzont Europa”.
Co dalej?
   Rada spodziewa się, że negocjacje z nowym Parlamentem Europejskim rozpoczną się szybko i zostaną sfinalizowane na bazie ustaleń odzwierciedlonych we wspólnej interpretacji. Negocjacje będą też musiały uwzględnić przyszłe ogólne porozumienie co do wieloletnich ram finansowych 2021–2027.
Kontekst
    Pakiet w sprawie „Horyzontu Europa” Komisja przedstawiła w czerwcu 2018 r. Obejmuje on następujące projekty:
1. program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji wraz zasadami uczestnictwa i upowszechniania pt. „Horyzont Europa”, mający zastąpić obecny program ramowy „Horyzont 2020”
2. program szczegółowy służący wdrożeniu programu „Horyzont Europa”
3. program badań naukowych i szkoleń na mocy traktatu Euratom, uzupełniający „Horyzont Europa”
4. decyzję Rady zmieniającą decyzję 2007/198/Euratom powołującą Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER (międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego).
   Budżet programu zostanie sfinalizowany dopiero wtedy, gdy nastąpi porozumienie co do wieloletnich ram finansowych 2021–2027. Komisja zaproponowała, by całkowity budżet programu wynosił 94,1 mld EUR.
   Według szacunków Komisji program pozwoli zwiększyć unijne PKB średnio o 0,08–0,19% na przestrzeni 25 lat i stworzyć nawet 100 000 miejsc pracy w dziedzinie badań i innowacji w latach 2021–2027.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.