UE opracowuje nowe narzędzie finansowe, które będzie wspierać inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Ambasadorzy państw UE zatwierdzili 27 marca br. wspólną interpretację („wspólne rozumienie”), którą wypracowały prezydencja rumuńska i Parlament Europejski w sprawie programu InvestEU, mającego połączyć 14 instrumentów finansowych wspierających obecnie inwestycje w UE.

   Porozumienie nie dotyczy kwestii budżetowych ani horyzontalnych, gdyż są one nadal elementem negocjacji w sprawie unijnych wieloletnich ram finansowych 2021–2027.
  "Dzięki InvestEU Unia będzie dysponowała stałym, mocnym i wiarygodnym narzędziem pobudzania inwestycji i wzrostu z korzyścią dla wszystkich. Pomoże on finansować ambitne programy infrastrukturalne i skutecznie podejmować wyzwania, takie jak cyfryzacja gospodarki czy wysokie bezrobocie. Pozostają jeszcze do uzgodnienia ważne elementy związane z wieloletnimi ramami finansowymi, ale mamy już jasność, jak nowy instrument będzie działał" - powiedział Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów publicznych. 
  Dzięki gwarancjom z unijnego budżetu InvestEU ma zachęcać inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w projektach finansowo-inwestycyjnych, by zaradzić niedoskonałościom rynku i nieoptymalnym sytuacjom inwestycyjnym. Gwarancja UE będzie podzielona na następujące segmenty:
• zrównoważona infrastruktura
• badania naukowe, innowacje i cyfryzacja
• MŚP
• inwestycje społeczne i umiejętności.
   InvestEU, łączący wszystkie istniejące instrumenty finansowe, czerpie z sukcesu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ruszył w lipcu 2015 r. i miał zwiększać inwestycje oraz stymulować wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE, gdy Europa wychodziła jeszcze z kryzysu finansowo-gospodarczego.
   Głównym partnerem inwestycyjnym będzie Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która realizowała EFIS i nim zarządzała. Ponadto bezpośredni dostęp do gwarancji UE będą mieć krajowe banki prorozwojowe i międzynarodowe instytucje finansowe.
   Tekst przewiduje też możliwość, by państwa członkowskie przekierowywały niektóre środki przypadające im z funduszy spójnościowych do funduszu InvestEU, zwiększając rezerwy unijnej gwarancji.
   Struktura zarządzania będzie oparta na pozytywnych doświadczeniach EFIS. Sprawi, że nowy program będzie punktem kompleksowej obsługi wszystkich istniejących instrumentów finansowych i że partnerzy wykonawczy inni niż EBI będą mieć możliwość bezpośredniego dostępu do gwarancji UE. Zarazem odzwierciedli centralną rolę i ekspercki charakter EBI.
Programem InvestEU będą kierować:
• rada sterująca, określająca kierunek strategiczny i operacyjny InvestEU. Będzie się składać z czterech przedstawicieli Komisji, trzech przedstawicieli EBI i dwóch przedstawicieli innych partnerów wykonawczych. Komisji i EBI będzie przysługiwać prawo weta. Parlament mianuje jednego eksperta bez prawa głosu
• rada doradcza, złożona z przedstawicieli partnerów wykonawczych, przedstawicieli państw członkowskich, jednego eksperta mianowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i jednego eksperta mianowanego przez Komitet Regionów. W osobnej konfiguracji będą się spotykać także państwa członkowskie. Obie konfiguracje będą służyć doradztwem Komisji i radzie sterującej
• od strony finansowo-inwestycyjnej: komitet inwestycyjny, złożony z niezależnych ekspertów i służący zewnętrznym doświadczeniem w inwestycyjnej ocenie projektów. Sekretariat komitetu inwestycyjnego będzie się znajdować w Komisji: poprzez niego dostęp do komitetu inwestycyjnego będą mieć wszyscy partnerzy wykonawczy. Będą mogli przedkładać sekretariatowi propozycje działań finansowo-inwestycyjnych. EBI będzie mógł przedkładać swoje propozycje bezpośrednio komitetowi.
Co dalej?
   Rada chciałaby, aby negocjacje z nowym Parlamentem Europejskim rozpoczęły się jak najszybciej. Celem jest ich zakończenie z wynikiem bazującym na postępach przedstawionych we wspólnej interpretacji. Podczas negocjacji trzeba będzie też uwzględnić przyszłe ogólne porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych 2021–2027.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.