Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia.

   Obecnie, w przypadku zamieszkania w innym kraju, należy uzyskać pieczęć poświadczającą autentyczność dokumentów urzędowych, takich jak akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Dotyczy to około 17 milionów obywateli UE.
   Zgodnie z nowym rozporządzeniem taka pieczęć i procedury biurokratyczne związane z jej uzyskaniem nie będą już wymagane przy przedstawianiu dokumentów urzędowych wydanych w innym kraju UE. Zgodnie z nowymi przepisami obywatele nie będą już zobowiązani do przedstawienia w wielu przypadkach tłumaczenia przysięgłego swoich dokumentów urzędowych. Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano solidne zabezpieczenia mające zapobiec oszustwom.
   „To wspaniała wiadomość dla obywateli, którzy mieszkają lub chcą mieszkać w innym kraju UE niż kraj ich pochodzenia”, powiedziała Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci. „Nie będzie już kosztownych i czasochłonnych procedur biurokratycznych dla obywateli, którzy potrzebują przedstawić dokument urzędowy potrzebny do zawarcia małżeństwa lub podjęcia pracy w kraju zamieszkania. Sprawi to, że życie codzienne obywateli mieszkających i pracujących w innym kraju członkowskim Unii stanie się łatwiejsze i tańsze”.
Nowe przepisy położą kres wielu biurokratycznym procedurom:
• dokumenty urzędowe (np. akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym) wydane w jednym z państw Unii muszą zostać uznane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci;
• rozporządzenie znosi także obowiązek dostarczania w każdej sytuacji kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i uwierzytelnionego tłumaczenia takich dokumentów urzędowych. Obywatele mogą także poprosić – jako pomoc translatorską – o wielojęzyczne standardowe formularze dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, aby w ten sposób uniknąć konieczności tłumaczenia dokumentów na inny język;
• rozporządzenie ustanawia gwarancje zapobiegające nadużyciom: w przypadku gdy organ przyjmujący dokument urzędowy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do jego autentyczności, będzie mógł go zweryfikować, kontaktując się z odpowiednim organem drugiego państwa członkowskiego UE za pośrednictwem specjalnej platformy informatycznej – systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).
    Rozporządzenie dotyczy jedynie autentyczności dokumentów urzędowych, a zatem państwa członkowskie będą nadal stosować własne przepisy krajowe dotyczące uznawania treści i skutków dokumentu urzędowego wydanego w innym państwie Unii.
Kontekst
   Około 17 milionów obywateli UE mieszka w innym państwie UE niż ich państwo pochodzenia. Około 2 mln obywateli to osoby dojeżdżające do pracy zagranicą, które pracują lub studiują w jednym kraju, ale mieszkają w innym.
   Przepisy te zostały zaproponowane przez Komisję Europejską w kwietniu 2013 r., po otrzymaniu od obywateli informacji, że procedury są długie i uciążliwe. Rozporządzenie przyjęto w czerwcu 2016 r. Kraje UE miały dwa i pół roku na dostosowanie się do nowych uproszczeń.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.