Obywatelom UE wkrótce łatwiej będzie dotrzeć do informacji naukowych na temat podstawowej kwestii, którą jest bezpieczeństwo żywności a zdrowie ludzi. Prezydencja Rady 12 lutego br. porozumiała się wstępnie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowego rozporządzenia o przejrzystości i zrównoważonym charakterze unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Porozumienie to musi jeszcze jednak zostać formalnie potwierdzone przez Radę i Parlament Europejski.

   Nowe przepisy nie tylko zapewnią lepszą przejrzystość badań naukowych na poparcie wniosków o dopuszczenie do obrotu, lecz także zwiększą pewność prawa dla przemysłu spożywczego i usprawnią zarządzanie EFSA, czyli Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, i poprawią poziom jego wyników naukowych.
   „Obywatele UE zasługują na rzetelne i przejrzyste przepisy na temat bezpieczeństwa żywności. Potrzebują pełnych informacji i jasności przy ocenie potencjalnych zagrożeń związanych z danym produktem spożywczym. Dzisiejsze porozumienie pozwoli nam pozyskać większe zaufanie konsumentów, europejskiej branży rolno-spożywczej oraz instytucji” – powiedział Petre Daea, rumuński minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a zarazem przewodniczący Rady.
   W myśl wstępnego porozumienia:
• dane na poparcie wniosku o dopuszczenie do obrotu i powiązane z nim informacje będą upubliczniane przez EFSA po dokonaniu oceny ważności wniosku, chyba że wnioskodawca dowiedzie, że mogłoby to znacznie zaszkodzić jego interesom, i zwróci się o ich poufne traktowanie
• wnioskodawca będzie mógł wnieść ponowny wniosek, jeśli nie zgodzi się z oceną poufności dokonaną przez EFSA. W takim przypadku informacji nie będzie można upublicznić do czasu podjęcia ostatecznej decyzji
• Komisja będzie mogła zwrócić się do EFSA, by zlecić własne badania weryfikacyjne w wyjątkowo kontrowersyjnych przypadkach mających duże znaczenie dla społeczeństwa
• państwa członkowskie odegrają bardziej aktywną rolę, pomagając EFSA w zachęceniu większej liczby najlepszych naukowców do uczestnictwa w panelach naukowych
• informowanie wszystkich uczestników – Komisji, EFSA, państw członkowskich i opinii publicznej o ryzyku – zostanie usprawnione, tak aby przez cały proces oceny ryzyka następował bardziej spójny, przejrzysty i ciągły przepływ informacji.
Co dalej?
   Jeśli porozumienie potwierdzą ambasadorowie państw członkowskich UE zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli (Coreper), rozporządzenie zostanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia, a następnie wróci do Rady do ostatecznego przyjęcia.
   Nowe przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednak większość zacznie obowiązywać 18 miesięcy od tej daty.
Kontekst
   Tzw. rozporządzenie o przepisach ogólnych prawa żywnościowego, przyjęte w 2002 r., wprowadziło zasadę analizy ryzyka. Na jego mocy powstał także EFSA jako odrębny podmiot odpowiedzialny za ocenę ryzyka w łańcuchu żywnościowym, a zarządzanie ryzykiem pozostało w gestii instytucji europejskich.
   W związku z publicznymi kontrowersjami i obawami dotyczącymi glifosatu, organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, w kwietniu 2018 r. Komisja zaproponowała, by dokonać przeglądu przepisów ogólnych prawa żywnościowego i zmienić 8 aktów prawnych dotyczących konkretnych sektorów łańcucha żywnościowego, a mianowicie: organizmów zmodyfikowanych genetycznie, dodatków paszowych, środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących, środków ochrony roślin i nowej żywności.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.