UE poprawia dostęp organów ścigania do informacji finansowych, tak by mogły one skuteczniej walczyć z terroryzmem i poważną przestępczością. 12 lutego br. prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły nieformalne porozumienie w sprawie dyrektywy ustanawiającej zasady, które mają ułatwić korzystanie z informacji finansowych i innych do zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Nieformalne porozumienie zatwierdzą teraz w imieniu Rady ambasadorowie państw UE.

   „Przestępcy są w stanie bardzo szybko przekazywać nielegalne środki finansowe z kraju do kraju. Musimy zadbać o to, by organy ścigania mogły działać jeszcze szybciej. Wstępnie uzgodnione dziś nowe przepisy jasno określą zasady, na jakich organy ścigania będą miały dostęp do informacji finansowych i będą mogły je między sobą wymieniać” – powiedziała Carmen Daniela Dan, rumuńska minister spraw wewnętrznych.
   Obecna unijna dyrektywa zapobiegająca praniu pieniędzy wymaga, by państwa członkowskie utworzyły scentralizowane rejestry rachunków bankowych lub systemy wyszukiwania danych pozwalające szybko identyfikować posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych oraz bezpiecznych skrytek depozytowych. Daje również bezpośredni dostęp do informacji z tych rejestrów jednostkom analityki finansowej. Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą musiały:
• określić, które organy (przynajmniej biura ds. odzyskiwania mienia) mogą mieć bezpośredni dostęp do informacji o rachunku bankowym i mogą występować o informacje lub analizę do jednostek analityki finansowej – oraz powiadomić o tym Komisję
• zadbać, by organy te miały również prawo do bezpośredniego, szybkiego dostępu do informacji o rachunku bankowym i do ich przeszukiwania – do celów zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania
• zadbać, by jednostki analityki finansowej były zobowiązane do współpracy z tymi organami i by były w stanie terminowo odpowiadać na wnioski tych organów o informacje finansowe lub o analizę
• zadbać, by wyznaczone właściwe organy terminowo odpowiadały na wnioski krajowej jednostki analityki finansowej o informacje z zakresu egzekwowania prawa
• zadbać, by jednostki analityki finansowej z różnych państw członkowskich były uprawnione do wymiany informacji w wyjątkowych i pilnych przypadkach dotyczących terroryzmu lub przestępczości zorganizowanej powiązanej z terroryzmem
• zadbać, by właściwe organy i jednostka analityki finansowej były uprawnione do odpowiadania (bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki krajowej Europolu) na należycie uzasadnione wnioski Europolu dotyczące informacji o rachunku bankowym i informacji finansowych.
Kontekst
   Obecne unijne przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy koncentrują się głównie na aspektach związanych z rynkiem wewnętrznym i prawem karnym. 17 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy mającej wzmocnić przepisy pod kątem współpracy organów ścigania, tak by właściwe organy miały na czas dostęp do informacji potrzebnych do zapobiegania poważnym przestępstwom i terroryzmowi oraz do prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.