Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak reprezentował Polskę podczas spotkania dotyczącego wymiaru sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, które odbyło się w piątek (8 lutego) w Bukareszcie.

   Tematem rozmów był między innymi rozwój współpracy sądowej w sprawach karnych, cywilnych i handlowych. Ministrowie poruszali także zagadnienia związane z cyfryzacją oraz gromadzeniem dowodów elektronicznych, tak aby odbywało się to z gwarancją przestrzegania zasad państwa prawa oraz podstawowych praw człowieka. Przedmiotem dyskusji były też działania, które należy podjąć w związku z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
   Ministrowie zgodzili się, że obecne ramy prawne należy poddać ocenie, a w razie konieczności podjąć nowe działania legislacyjne na szczeblu unijnym.
Za: MS

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.