UE jest o krok bliżej przyjęcia nowych przepisów, które powinny ułatwić transgraniczną mobilność unijnych spółek. Ambasadorzy państw UE zebrani 30 stycznia br. na forum Coreperu uzgodnili stanowisko Rady w sprawie projektu dyrektywy o transgranicznym przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek. Dyrektywa pomoże spółkom w pełni korzystać z atutów unijnego jednolitego rynku. Wprowadza ona kompleksowe procedury transgranicznego przekształcania i podziału spółek oraz zawiera dodatkowe przepisy o transgranicznym łączeniu spółek kapitałowych mających siedzibę w państwie członkowskim UE.

   Dyrektywa określa procedury, które będą chronić legalność operacji transgranicznych w ramach wszystkich stosownych krajowych porządków prawnych, a równocześnie gwarantować, że pracownicy i udziałowcy zostaną odpowiednio poinformowani o spodziewanych skutkach operacji. Przewiduje też serię zabezpieczeń mających chronić udziałowców i pracowników oraz wierzycieli danej spółki.
   Co więcej, dyrektywa zachęca do stosowania narzędzi elektronicznych podczas całej operacji i do wymiany stosownych informacji poprzez istniejące, połączone cyfrowo rejestry przedsiębiorców.
Co dalej?
   Prezydencja rumuńska rozpocznie teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim, tak by proponowana dyrektywa mogła zostać przyjęta w pierwszym czytaniu.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.