UE rewiduje poziom zużycia energii, o którym mówi niedawno znowelizowana dyrektywa o efektowności energetycznej. Rewizja wynika z wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zmiana ma charakter techniczny i dotyczy szacowanego zużycia energii w UE w 2030 r. 30 stycznia br. zatwierdzili ją ambasadorowie państw UE, co otwiera drogę ku szybkiemu jej przyjęciu. Zmiana pozwoli UE mierzyć postępy w efektywności energetycznej i realizacji celów klimatycznych. Zagwarantuje też pewność prawa zarówno państwom członkowskim, jak i firmom w Unii liczącej 27 członków.

   W swoim obecnym brzmieniu dyrektywa wyznacza cel, zgodnie z którym efektywność energetyczna ma w 2030 r. wynieść przynajmniej 32,5%. W wartościach bezwzględnych oznacza to zużycie nie więcej niż 1 273 Mtoe (mln ton oleju ekwiwalentnego) energii pierwotnej i nie więcej niż 956 Mtoe energii końcowej w UE liczącej jeszcze 28 państw. Równoważne prognozy dla UE-27 (czyli bez Wielkiej Brytanii) przewidują, że w 2030 r. zużycie energii wyniesie nie więcej niż 1 128 Mtoe energii pierwotnej i nie więcej niż 846 Mtoe energii końcowej.
   Analogicznie planuje się zrewidować szacowane zużycie energii w rozporządzeniu o zarządzaniu unią energetyczną.
   W myśl obu wspomnianych aktów państwa członkowskie muszą uwzględnić szacowane łączne zużycie energii przy ustalaniu orientacyjnego krajowego wkładu efektywności energetycznej w realizację celów ogólnounijnych. Szacunki zużycia energii przydają się też Komisji w ocenie postępów na drodze ku osiągnięciu celów w zakresie efektywności energetycznej.
Co dalej?
   14 stycznia swoje stanowisko przyjął Parlament Europejski. Dziś Komitet Stałych Przedstawicieli w Radzie zatwierdził sprawozdanie Parlamentu, co oznacza, że jeżeli Parlament potwierdzi swoje stanowisku na posiedzeniu plenarnym, nie będą już potrzebne dalsze negocjacje między współustawodawcami. Obie instytucje mają przyjąć decyzję przed końcem marca.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.