Pomoc inwestycyjna w wysokości 36 mln euro, jaką Polska przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w województwie dolnośląskim, jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE – uznała Komisja Europejska. Wsparcie przyczyni się do rozwoju regionu i jednocześnie nie zaburzy równowagi konkurencyjnej.

   Przyznana przez Polskę pomoc w wysokości 36 mln euro zasili wartą 325 mln euro inwestycję LG Chem w budowę nowego zintegrowanego pionowo zakładu produkującego baterie litowo-jonowe (Li-Ion) w województwie dolnośląskim. Baterie litowo-jonowe stosowane są w autach elektrycznych. Nowy zakład ma dostarczać baterie do ponad 80 tys. pojazdów elektrycznych rocznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
   Dzięki temu projektowi powstanie ponad 700 bezpośrednich miejsc pracy. Zakład produkcyjny położony jest w województwie dolnośląskim, które kwalifikuje się do pomocy regionalnej (art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
   Komisja oceniła środek pomocy zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, umożliwiającymi państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku.
   Komisja uznała, że:
• bez finansowania publicznego nie byłaby możliwa realizacja tego projektu ani w Polsce ani w innym państwie UE;
• pomoc ogranicza się do niezbędnego minimum, aby uruchomić inwestycję w Polsce, a nie poza EOG;
• pomoc inwestycyjna przyczyni się do powstania miejsc pracy, a także do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu w niekorzystnym położeniu.
Komisja stwierdziła zatem, że pozytywne skutki projektu dla rozwoju regionalnego wyraźnie przewyższają zakłócenia konkurencji spowodowane przez pomoc państwa.
Przebieg procedury
   Środek pomocy musi spełniać podane niżej warunki zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020:
• pomoc musi faktycznie mieć „efekt zachęty”. Oznacza to, że pomoc musi skutecznie zachęcać beneficjenta do zainwestowania w konkretny region;
• pomoc musi stanowić niezbędne minimum, aby przyciągnąć inwestycje w regionie w niekorzystnym położeniu;
• pomoc nie może przynosić nadmiernych negatywnych skutków, np. stwarzać nadwyżki mocy produkcyjnych na kurczącym się rynku;
• pomoc nie może przekraczać maksymalnej intensywności pomocy mającej zastosowanie do danego regionu;
• pomoc nie może bezpośrednio powodować przeniesienia istniejącej lub zamkniętej działalności z innych regionów UE do zakładu objętego pomocą; oraz
• pomoc nie może prowadzić do zamknięcia inwestycji w innym regionie UE, w którym poziom rozwoju gospodarczego jest taki sam lub niższy w porównaniu z rozwojem gospodarczym w regionie, w którym realizowana jest inwestycja objęta pomocą.
   Aby wspierać w Europie rozwój konkurencyjnego łańcucha wartości produkcji, której głównym produktem są zrównoważone ogniwa baterii, w październiku 2017 r. Komisja zainicjowała europejski sojusz na rzecz baterii. Celem tej inicjatywy jest wykorzystanie potencjału, jaki produkcja baterii ma pod względem miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Rok po uruchomieniu europejskiego sojuszu na rzecz baterii widoczne są już wyraźne postępy w tworzeniu europejskiego przemysłu produkcji baterii.
   Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.47662 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State Aid Weekly e-News).
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.