Rada Unii Europejskiej 21 stycznia br. przyjęła konkluzje o sytuacji w Nikaragui. Od kwietnia 2018 r. demonstracje w Nikaragui są brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa i prorządowe ugrupowania zbrojne, co doprowadziło do starć oraz do tego, że kilkuset obywateli poniosło śmierć lub zostało rannych, a setki zatrzymano. Obserwuje się też szeroko rozpowszechnione nadużycia oraz arbitralność zatrzymań i postępowań sądowych.

   Rada podkreśla, że niedawne środki wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów stanowią kolejny cios dla demokracji, praw człowieka i swobód obywatelskich i zaostrzają kryzys polityczny i społeczny.
   UE zdecydowanie potępia represje wobec prasy i społeczeństwa obywatelskiego oraz stosowanie przepisów antyterrorystycznych do represjonowania w Nikaragui osób o odmiennych poglądach.
   Konkluzje przypominają, że UE wspiera regionalne wysiłki mające zapewnić rozliczalność za wszelkie przestępstwa popełnione od kwietnia 2018 r. Pojednanie jest niemożliwe bez przejrzystego, otwartego i konstruktywnego dialogu narodowego między wszystkimi zaangażowanymi stronami i bez sprawiedliwości dla wszystkich ofiar.
   UE wierzy, że rzeczywisty dialog i negocjacje, w tym przyjęcie reformy ordynacji wyborczej w celu zapewnienia wiarygodnych wyborów odpowiadających międzynarodowym standardom demokratycznym, są jedyną odpowiedzią na obecny kryzys i na najpilniejsze potrzeby i aspiracje obywateli Nikaragui. UE jest gotowa wesprzeć mediację możliwą do zaakceptowania dla wszystkich zainteresowanych stron oraz reformę ordynacji wyborczej.
   Rada podkreśla, że jest gotowa użyć wszelkich swoich instrumentów politycznych, by przyczynić się do pokojowego, wynegocjowanego wyjścia z obecnego kryzysu i reagować na dalsze pogarszanie się sytuacji w zakresie praw człowieka i praworządności.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.