Komisja Europejska przyjęła wnioski dotyczące wytycznych do negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Jeden mandat dotyczy oceny zgodności, drugi – zniesienia ceł na produkty przemysłowe. Negocjacje opierają się na wspólnym oświadczeniu uzgodnionym przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera i prezydenta Donalda Trumpa w lipcu 2018.

   W ramach swojego zobowiązania do zachowania przejrzystości Komisja Europejska publikuje projekty mandatów jednocześnie z przekazaniem ich państwom członkowskim UE. Zanim będzie można rozpocząć negocjacje, państwa członkowskie muszą zaakceptować te wnioski.
   Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: „Publikacja projektu naszych wytycznych negocjacyjnych to krok w kierunku realizacji wspólnego oświadczenia przewodniczącego Junckera i prezydenta Trumpa z lipca ubiegłego roku. Już kilka razy spotkałam się z ambasadorem Lighthizerem w ramach wykonawczej grupy roboczej i dałam jednoznacznie do zrozumienia, że UE zobowiązuje się do wypełnienia swojej części porozumienia zawartego przez przewodniczącego i prezydenta. Zaproponowane wytyczne negocjacyjne umożliwią Komisji prowadzenie działań w kierunku zniesienia taryfowych i pozataryfowych barier w handlu transatlantyckim produktami przemysłowymi, co jest kluczowym celem wspólnego oświadczenia z lipca ubiegłego roku”.
   Wytyczne negocjacyjne przedłożone Radzie przez Komisję mają służyć realizacji wspólnego oświadczenia z 25 lipca i obejmują dwie możliwe umowy z USA:
1. umowę handlową skupioną ściśle na zniesieniu ceł na produkty przemysłowe, z wyłączeniem produktów rolnych;
2. drugą umowę dotyczącą oceny zgodności, która przyczyniłaby się do osiągnięcia celu, jakim jest usunięcie barier pozataryfowych. Ułatwiłaby przedsiębiorstwom wykazywanie, że ich produkty spełniają wymagania techniczne po obu stronach Atlantyku.
   W ramach ustanowionej w lipcu 2018 r. wykonawczej grupy roboczej UE–USA współprzewodniczący – komisarz Cecilia Malmström i amerykański przedstawiciel ds. handlu Robert Lighthizer – spotkali się cztery razy, aby stopniowo realizować uzgodniony program prac. Ponadto odbyło się kilka innych spotkań przedstawicieli obu stron na szczeblu wyższych urzędników i ekspertów.
   UE wdrożyła już kilka aspektów wspólnego oświadczenia z lipca. W szczególności import soi z USA do Unii Europejskiej wzrósł o 112 proc. w okresie od lipca do grudnia 2018 r., w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Stany Zjednoczone są obecnie głównym dostawcą soi do Europy i wkrótce będą mogły dalej rozszerzyć swój rynek, w następstwie decyzji Komisji Europejskiej o rozpoczęciu procesu, który zmierza do udzielenia zezwolenia na stosowanie nasion soi z USA w biopaliwach. Ostatnie dane pokazują gwałtowny wzrost dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA w październiku i listopadzie 2018 r. UE określiła także szereg obszarów, w których dobrowolna współpraca z USA w kwestiach regulacyjnych mogłaby przynieść szybkie i znaczące rezultaty.
   Komisja Junckera zmieniła sposób prowadzenia negocjacji handlowych, sprawiając, że są one bardziej otwarte i włączające, oraz wprowadzając przejrzystość na niespotykanym dotąd poziomie. Kluczowym elementem tego podejścia jest publikacja projektu mandatów negocjacyjnych przekazanych państwom członkowskim oraz wszelkich innych propozycji negocjacyjnych.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.