UE aktualizuje przepisy, by europejska sieć elektroenergetyczna była niezawodna, ekologiczna i silniej połączona. Trwają prace nad uaktualnieniem przepisów unijnego rynku energii elektrycznej, by poprawić jego funkcjonowanie, wzmocnić pozycję odbiorców i ułatwić przechodzenie na czystą energię.

   Ambasadorowie państw UE zatwierdzili 18 stycznia br. porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie dyrektywy i rozporządzenia o strukturze rynku energii elektrycznej. Toruje to drogę do ostatecznego przyjęcia obu aktów, które stanowią podstawę pakietu „Czysta energia”.
   Porozumienie z Parlamentem Europejskim nastąpiło we wczesnych godzinach porannych 19 grudnia 2018 r. Dyrektywa daje m.in. więcej praw konsumentom, którzy będą mogli aktywniej uczestniczyć w rynku. Reguluje też ustalanie cen i własność instalacji magazynowych. Rozporządzenie ustanawia zasady obrotu energią elektryczną, które mają ułatwić funkcjonowanie rynku i transgraniczny obrót energią. Określa też warunki, na których państwa członkowskie mogą ustalać mechanizmy zdolności wytwórczych.
Co dalej?
   Głosowania w Parlamencie Europejskim należy się spodziewać w marcu. Potem Rada ostatecznie przyjmie oba akty prawne. Wejdą one w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.